Nyt indsatsforløb skal styrke det voldsforebyggende arbejde

I forlængelse af satspuljeaftalen for 2017-2020, hvor Folketingets partier minus Enhedslisten vedtog en handleplan til forebyggelse af vold på botilbud, har Børne- og Socialministeriet afsat midler til en række særlige indsatsforløb på botilbud og boformer for hjemløse for at styrke det voldsforebyggende arbejde. Forløbene skal understøtte implementeringen af de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder, og fremme trivsel og tryghed for både borgerne og medarbejderne.

Gælder også de selvejende botilbud og herberg
Socialstyrelsen, som står for gennemførelsen af indsatsforløbene, tilbyder i indeværende år 25 forløb og henvender sig til både offentlige og ikke-offentlige tilbud under §§ 107, 108 og 110 i serviceloven og §§ 105 i almenboligloven. Baggrunden for at ansøge om et indsatsforløb kan være udfordringer med at forebygge voldsomme episoder, eller et generelt ønske om at kvalificere det voldsforebyggende arbejde.

I indsatsforløbene tages der afsæt i tilbuddenes praksis på området. På baggrund af en analyse af praksis og dialog herom, udvælges en række indsatsområder og iværksættes en række udviklingsaktiviteter. Forløbene har fokus på forebyggelse, håndtering, læring samt faglige og organisatoriske rammer.

Varer mellem 10- 14 måneder
Forløbene har en varighed mellem 10 og 14 måneder og sætter fokus på nyeste viden inden for det voldsforebyggende arbejde, analyse af egen praksis i forhold til de nationale retningslinjer og udvikling af lokal indsatsplan. Derudover tilbydes der udviklingsaktiviteter, der består af undervisningsdage, lokale igangsatte aktiviteter samt rådgivning til at gennemføre implementering af udvalgte indsatsområder i egen praksis.

Hvad får man ud af at deltage?
Ved at gennemføre et forløb får den enkelte organisation:
– Viden om de nationale retningslinjer og det bagvedliggende vidensgrundlag samt viden om relevante metoder til at arbejde med at omsætte retningslinjerne i egen trivselsfremmende og voldsforebyggende praksis.
– Et indblik i den enkelte organisations styrker og udviklingsmuligheder i forhold til de nationale retningslinjers anbefalinger.
– Styrkede kompetencer til at skabe vellykkede forandringer, der modsvarer tilbuddets eller forvaltningens behov.
– Vejledning, rådgivning og processtøtte.
– Øget kapacitet til at omsætte viden fra de nationale retningslinjer og den valgte kompetenceudvikling til den lokale praksis, herunder også fokus på forankring af ny viden og ny praksis.

Ansøgningsfristen den 19. marts 2018
Ansøgningsfristen er den 19. marts 2018. Der er udarbejdet en ansøgningsvejledning, hvor man kan læse mere om indholdet af forløbene og det forventede udbytte.

Der forventes opstart af fem forløb i april 2018, fem forløb i maj 2018 samt 15 forløb i efteråret 2018. Forløbene i april og maj retter sig primært mod botilbud samt boformer for hjemløse. Forløbene i efteråret retter sig både mod botilbud samt boformer for hjemløse og botilbud samt boformer for hjemløse i samarbejde med forvaltningerne i kommuner og regioner.

For at læse mere om hvordan du/I kommer til at deltage – klik her.

For at læse de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse – klik her.

Der er lukket for kommentarer.