Styrelse: Forsat behov for fokus på patientsikkerhed

En ny erfaringsopsamling fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at der på trods af en positiv udvikling stadigvæk er behov for et stærkt fokus på patientsikkerheden hos bostederne. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed identificeret 5 fokusområder, til forbedring af patientsikkerheden.

Mange bosteder er blevet opmærksomme på patientsikkerhed
I 2018 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 166 tilsyn med bosteder, som varetager sundhedsfaglig pleje og behandling af beboere. Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn var at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på bostederne.

Tilsynene blev udført med udgangspunkt i en række målepunkter, udarbejdet i tæt dialog med centrale interessenter.

Resultaterne viser, at det stadig er nødvendigt med et højt fokus på patientsikkerhed, men at mange også er blevet opmærksomme på problemet, hvorfor styrelsen oplever en stigning i antallet af bekymringshenvendelser fra bostederne.

5 fokusområder
På baggrund af resultaterne har Styrelsen for Patientsikkerhed identificeret en række fokusområder, som bostederne kan arbejde med for at forbedre patientsikkerheden:

 1. Instrukser: Der skal sikres klare detaljeret instrukser for de sundhedsfaglige medarbejdere mht. ansvars- og opgavefordelingen.
 2. Journalføring: En klar overlevering af informationer gennem journalføring, så medarbejderne kan holde sig opdateret på viden om den aktuelle behandling.
  Du kan læse mere om journalføring - klik her
 3. Medicinhåndtering: Der sker hvert år alvorlige medicineringsfejl, hvilket b.la. skyldes opgavens kompleksitet. Det er derfor vigtigt at medicinlisterne, arbejdsgangene og processerne er opdateret, systematiske og overskuelige.
  Du kan læse mere om håndteringen af medicin – klik her
 4. Informeret samtykke: Borgere har ret til selvbestemmelse i forbindelse med egen behandling. Derfor skal der indhentes et informeret samtykke, inden man påbegynder eller fortsætter sundhedsfaglig behandling.
  Du kan læse mere om reglerne for informeret samtykke – klik her
 5. Hygiejne: Styrelsen for patientsikkerhed har sat fokus på håndhygiejne, hvilket har givet anledning til refleksion over kulturen på bostederne. Her skal man særligt være opmærksom på at sikre at der ikke sker en spredning af smitte.
  Du kan læse mere i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje (NIR) om håndhygiejne - klik her

Det videre arbejde
Efter tre år, hvoraf dette er det 2. år, med sundhedsfaglige organisatoriske tilsyn, er målet at Styrelsen for Patientsikkerhed får etableret et overordnet billede af hvordan det står til med patientsikkerheden. Dette skal kunne give et kvalificeret udgangspunkt for de fremtidige fokusområder, hvor der er størst risiko for patientsikkerheden.

Læs hele erfaringsopsamlingen – klik her