Socialstyrelsen udgiver årsrapport om socialtilsynenes virksomhed

Socialstyrelsens årsrapport gør status på de fem socialtilsyns virksomhed i 2019. Årsrapporten viser fakta og nøgletal om socialtilsynenes aktiviteter.

Mindre andel uanmeldte tilsynsbesøg og stor variation på tværs af tilsynene
De fem socialtilsyn gennemførte 9.716 anmeldte tilsynsbesøg og 3.290 uanmeldte tilsynsbesøg i 2019

Rapporten viser, at i 2019 var 32% af tilsynsbesøgene på de sociale tilbud uanmeldte, hvilket er et fald på 11 pct. siden 2018.

Det fremgår desuden, at der er stor variation for anvendelsen af uanmeldte besøg på tværs af socialstilsynene. Det kan være udtryk for at porteføljen af sociale tilbud og plejefamilier er forskellig, men det også være udtryk for forskellig praksis blandt socialtilsynene. 

Fortsat begrænset anvendelse af sanktioner
Socialtilsynene kan iværksætte forskellige former for sanktioner, hvis det sociale tilbud eller plejefamilien ikke lever op til den fornødne kvalitet.

Antallet af påbud på tilbudsområdet er steget fra 2018 til 2019 i alle fem socialtilsyn, men er dog lavere end i 2016 og 2017.

Analysen viser, at der er sket en stigning i både offentlige og private tilbud med påbud fra 2018 til 2019. På private tilbud ses en stigning fra 7 til 15 tilbud med påbud, hvor der på offentlige tilbud ses en stigning fra 10 til 24 tilbud med påbud.

På tværs af socialtilsynene er der en vis forskel i, hvor ofte sanktioner anvendes.

Stigende whistleblows om bekrymrende forhold
Alle fem socialtilsyn har etableret en whistleblowerordning, som beboere, pårørende, ansatte og andre kan kontakte ved bekymring over forholdene i et socialt tilbud eller i en plejefamilie.

 I 2019 modtog socialtilsynene 1.696 henvendelser om bekymrende forhold. Dette er en stigning i antallet af henvendelser.

Det er forventeligt, at der ses et stigende antal henvendelser om bekymrende forhold, da det må antages at kendskabet til Whistleblowordninger bliver mere udbredt.

Flere indberetninger om magtanvendelser på børn- og ungeområdet
Socialtilsynene modtog i 2019 5.923 indberetninger om magtanvendelser på børne- og ungeområdet. Det er en stigning sammenlignet med årene 2016-2018.

Der har været flest indberetninger på magtanvendelser mod børn og unge på private tilbud (2.318) efterfulgt af kommunale tilbud (2.249) og regionale tilbud (1.355).

Antallet af indberettede magtanvendelser på tilbud med privat driftsherre er steget fra 2016 til 2019. I samme periode har der været et fald i antallet af indberetninger om magtanvendelser på tilbud med henholdsvis kommunal og regional driftsherre.

De fleste indberetninger om magtanvendelser var på åbne døgninstitutioner (2.942) efterfulgt af private opholdssteder (1.845) og sikrede døgninstitutioner (743).

Læs rapporten – klik her