Satspuljer på social- og sundhedsområdet kommer selvejende organisationer i møde

Folketingets partier, minus Enhedslisten, har indgået aftale om fordeling af satspuljemidler på social- og sundhedsområdet for 2019-2022. Aftalerne indeholder en række initiativer i relation til blandt andet socialpsykiatri og udsatte. Selveje Danmark ser flere positive elementer i aftalerne. Her følger en hurtig oversigt over nogle af de væsentligste initiativer i henholdsvis aftalen på socialområdet og på sundhedsområdet.

Aftale på socialområdet:
Krav om straffeattester for personale i tilbud omfattet af socialtilsynet
Satspuljen på socialområdet indfører krav om indhentelse af straffeattest på alle nuværende og kommende medarbejdere i tilbud, der er underlagt socialtilsynet. Socialtilsynene vil i deres driftsorienterede tilsyn med tilbuddene skulle følge op på, om straffeattesterne er blevet indhentet.

Retningslinjer for good governance i den frivillige sociale sektor
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til initiativer, der kan sikre en større transparens, ansvarlighed og egenkontrol i den frivillige sociale sektor. Aftalepartierne er derfor enige om, at udvikle retningslinjer for good governance i den frivillige sociale sektor. Det bliver Frivilligrådet, der skal udvikle retningslinjerne. Der etableres endvidere en whistleblowerordning, hvor ansatte, frivillige, borgere, medlemmer og pårørende trygt kan formidle mistanke eller viden om uhensigtsmæssig eller ulovlig adfærd i frivillige sociale organisationer.

Pulje til oprettelse af midlertidige boligløsninger for unge
Satspuljepartierne afsætter 11,5 mio. kr. til en pulje, hvor kommuner samt frivillige og private, herunder selvejende organisationer, kan søge støtte til udvikling af midlertidige boliger til unge i/på kanten af hjemløshed. Boligerne skal også skabe grundlag for en mere fremskudt social indsats, der skal understøtte, at flere unge får den rette hjælp og støtte i bevægelsen mod en mere permanent boligsituation og i forebyggelsen af social udsathed.

Styrket indsats til mænd i krise
De seneste tal på voldsområdet viser, at ca. 19.000 mænd blev udsat for fysisk vold i 2017. Mænd, som har været udsat for vold eller på anden måde oplever krise i livet, kan være i risiko for en social deroute og kan derfor have brug for særlig hjælp og støtte til at komme på fode igen. I 2019 afsættes der 4,8 mio. kr. i en ansøgningspulje, hvor formålet er at hjælpe mænd i krise med at komme videre i livet og undgå en social deroute som følge af fx partnervold, skilsmisse, arbejdsløshed mv.

Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-2022
Satspuljepartierne afsætter midler til en ny handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer. Der udbydes i den forbindelse en pulje med henblik på at etablere forsøg med ambulant rådgivning og netværkstilbud til unge udsat for vold i parforhold.

Læs den politiske aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2019-2022 - klik her.

Aftale på sundhedsområdet:
Overordnet fokus på psykiatri og strategisk omlægning af socialpsykiatrien
Satspuljen på sundhedsområdet har overordnet fokus på psykiatri herunder også en række relevante initiativer, som vedrører socialpsykiatrien. Partierne er enige om at prioritere en strategisk omlægning og udvikling af socialpsykiatrien med fokus på borgernes recovery og rehabilitering. Udviklingen skal understøttes nationalt, således kvaliteten i den samlede indsats i socialpsykiatrien løftes. Aftalepartierne afsætter i den forbindelse midler til et partnerskab med to til fire kommuner, som skal udvikle og afprøve en samlet model for omstillingen i kommuner og tilbud.

Udarbejdelse af nationale anbefalinger for omlægning af indsatsen i socialpsykiatriske  botilbud
Der udarbejdes to sæt nationale anbefalinger for omlægning og udvikling af socialpsykiatriske indsatser, udbredelse af viden om virksomme indsatser og kompetenceudvikling. Initiativerne skal understøtte en mere kvalificeret og ensartet praksis på tværs af landets kommuner og tilbud.

Indsatskatalog om god kvalitet på botilbud
Satspuljepartierne afsætter midler til udarbejdelsen af et indsatskatalog om god kvalitet på botilbud med beskrivelse af kerneelementer i indsatsen samt understøttende redskaber og metoder til anvendelse på landets botilbud. Initiativet skal kvalitetsudvikle og effektivisere indsatsen i landets botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 for borgere med psykiske vanskeligheder.

Pejlemærker for kvaliteten i den socialpædagogiske bistand (bostøtte)
Aftalen afsætter endvidere midler til udvikling af faglige og organisatoriske pejlemærker for kvaliteten i den socialpædagogiske bistand efter servicelovens § 85 til borgere med psykiske vanskeligheder. Der gennemføres en afdækning af den eksisterende viden samt formidling af casebeskrivelser fra 8-9 kommuner med lovende praksis. Der etableres en arbejdsgruppe med fageksperter, kommuner og andre relevante ressourcepersoner, som med afsæt i vidensafdækningen og casene udarbejder pejlemærkerne.

Videns- og kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til at iværksætte en omfattende og varig kompetenceudviklingsindsats i socialpsykiatriske tilbud for at understøtte en bedre kvalitet og en mere effektiv anvendelse af ressourcerne. Der udvikles og udbydes derfor et tilbud om kompetenceudvikling til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien. Ligeledes udarbejdes guidelines til god faglig ledelse, og der etableres et ledernetværk.

Som led i det samlede løft af socialpsykiatrien afholdes en national konference om kvalitet i den socialpsykiatriske indsats for medarbejdere og ledere i den kommunale socialpsykiatri. Formålet er at skabe en landsdækkende opmærksomhed på den viden, der udvikles samt på mulighederne for at få hjælp til at implementere denne viden.

Etablering af udgående indsatsteam
Satspuljepartierne bevilliger midler til et udgående indsatsteam, der tilbyder landets kommuner og tilbud konkrete og målrettede rådgivningsforløb med afsæt i resultaterne fra de øvrige initiativer til styrkelse af socialpsykiatrien samt øvrig forsknings- og praksisnær viden. I de enkelte indsatsforløb vil der også indgå målrettet kompetenceudvikling. Indsatsteamet skal sikre, at den aktuelt bedste viden og de mest virkningsfulde metoder udbredes systematisk til landets kommuner og tilbud, så den samlede indsats opkvalificeres og den ekspertviden, der findes på området, kommer ud og kommer borgerne til gavn.

Udbredelse af regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien
Med sundhedspuljen fra finansloven for 2018 blev der afsat ca. 80 mio. kr. i 2018-2021 til udbredelsen af akut psykiatriske udrykningstjenester i regionerne. Ambitionen med regionale akutte udrykningstjenester er at tilbyde et alternativ til indlæggelse til borgere med behov for akut psykiatrisk behandling. Evalueringen af projekterne, som fik støtte med satspuljeaftalen for 2014-2017, har vist, at indlæggelser kan forkortes eller helt undgås. Satspuljepartierne er på den baggrund enige om at afsætte midler til en til en større udbredelse af de regionale akutte udrykningsteams med henblik på at sikre bedre geografisk dækning.

Fælles udrykningstjeneste mellem psykiatri og politi
Partierne bag satspuljen har vedtaget et pilotprojekt med et fælles udrykningskoncept med personale fra politiet og psykiatrien i fire politikredse. Det forventes, at et fælles udrykning vil deeskalere konflikter og mindske omfanget af skader hos både personer med psykiske lidelser og de ansatte ved beredskabsmyndighederne.

Bedre overgang fra behandlingspsykiatrien til socialpsykiatrien
Satspuljepartierne er enige om, at bevillige midler til at udskrivningsaftaler og koordinationsplaner gøres obligatoriske for alle voksne indlagte psykiatriske patienter, som modtager støtte i regi af servicelovens bestemmelser. Forslaget vil kræve en ændring af psykiatriloven.

I dag koordineres overgangen ofte i forbindelse med udarbejdelsen af en udskrivningsaftale eller en koordinationsplan, som laves, når overlægen vurderer, at patienten ikke selv vil opsøge den nødvendige behandling efter at være blevet udskrevet. Det er dog kun et fåtal af de psykiatriske patienter, der i forbindelse med deres udskrivelse fra psykiatrien, får udarbejdet en udskrivningsaftale eller en koordinationsplan.

Selveje Danmark er derfor meget positiv over, at det nu gøres obligatorisk at udarbejde enten en udskrivningsaftale eller koordinationsplan for alle patienter, der udskrives fra hospitalspsykiatrien og som samtidig har behov for en indsats efter serviceloven.

Nye Nationale Kliniske Retningslinjer for psykiatriområdet
Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark psykiatriske patienter bliver behandlet, og behandlingen skal svare til bedste praksis på området. Derfor er satspuljepartierne enige om, at der skal der udarbejdes nye Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) på psykiatriområdet.

Udvikling og afprøvning af værktøjer til brug for opsporing af mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug
Satspuljepartierne er enige om at få udviklet og afprøvet to værktøjer til opsporing af mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Det ene værktøj skal kunne anvendes af personale med ansvar for misbrugsbehandling og det andet af personale i psykiatrien. Værktøjerne udvikles i en samlet proces af Sundhedsstyrelsen under inddragelse af Socialstyrelsen og relevante fagpersoner.

Videreførelse af nationalt kompetencecenter for behandling af personer med en psykisk lidelse og et alkoholmisbrug
Aftalepartierne har afsat midler til, at Ringgården kan fortsætte som nationalt kompetencecenter med den opgave at yde konkret rådgivning til misbrugsbehandlere og behandlere i psykiatrien samt indsamle viden og formidle denne bredt til de relevante behandlingssteder.

Læs den politiske aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 - klik her.