Rådet for Socialt Udsatte sætter spot på socialpolitikkens ømme punkter i ny rapport

Den 19. august udkom Rådet for Socialt Udsattes årsrapport for 2019. Rapporten er ikke opmuntrende læsning. Til gengæld er analysen af problemerne for de mest udsatte meget præcis. Det samme gælder forslagene om forbedring af forholdene for de socialt udsatte. Selveje Danmark deler Rådets opfordring til politisk handling. 

Danmark taber kampen mod hjemløshed
Siden 2009 er antallet af hjemløse i Danmark kun gået én vej, nemlig opad. Den seneste hjemløsetælling fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) opgjorde antallet af hjemløse til 6.635 hjemløse i 2017, hvoraf de 648 overnattede på gaden. Forventningen fra sociale organisationer, der arbejder med hjemløshed, er, at den næste hjemløsetælling vil vise, at den triste tendens fortsætter.
Selveje Danmark er bekymret over udviklingen og efterspørger politisk handling på et område, hvor behovet kun stiger.

Rådet for Socialt Udsatte kalder selv udviklingen for tragisk og uacceptabel og et udtryk for en forfejlet politik på området. Den nationale hjemløsestrategi, som løb fra 2009 til 2013, dokumenterede, at Housing First tilgangen med tilhørende bostøttemetoder er en effektiv måde at hjælpe hjemløse med at finde fodfæste i et ofte kaotisk liv. Housing First strategien kræver dog, at der bliver bygget flere billige boliger med en husleje på max. 3.200-4.000 kr., som ofte er smertegrænsen for mennesker på offentlige ydelser. Desværre har kommunerne ikke formået at bygge et tilstrækkeligt antal billige boliger.

Selvmøderprincippet skal opretholdes
Rådet påpeger i sin rapport, at det er fuldstændig centralt, at selvmøderprincippet opretholdes, så ingen socialt udsatte risikerer at blive afvist af et herberg eller forsorgshjem, når de står i en udsat situation. §110-tilbuddene er det nederste sikkerhedsnet for hjemløse borgere. Det er derfor vigtigt, at maskerne i det net ikke bliver så store, at hjemløse henvises til gaden. Et synspunkt Selveje Danmark deler helt og fuldt og til stadighed kæmper for.

Behov for at markant løft at hjemløseområdet
På baggrund af et stigende antal hjemløse mener Rådet, at hjemløseområdet trænger til et markant løft. Der skal sættes ind med massiv forebyggelse og helhedsorienterede indsatser i kommunalt regi. Systemet skal møde borgeren i øjenhøjde og skabe løsninger, der tager højde for socialt udsattes ofte komplekse problemer. Det kræver bl.a. flere ressourcer og flere billige boliger, men der skal mere til.

Kritik af afvikling af døgnbehandling for stofmisbrugere
Årsrapporten påpeger, at der er sket en kraftig afvikling af den intensive døgnbehandling for stofmisbrugere. Det gælder både mht. antallet i behandling og de udgifter, kommunerne har haft på området.
Rådet for Socialt Udsatte udgav derfor i april 2019 en analyse, som dokumenterede og kritiserede udviklingen. Folketingets Socialudvalg tog kritikken til efterretning, og daværende børne- og socialminister Mai Mercado (K) gav efterfølgende udtryk for, at hun deler Rådets bekymring over udviklingen.

Alarmerende udvikling i antallet af retspsykiatriske patienter
I henhold til årsrapporten er der siden 2001 sket en tredobling i antallet af mennesker med psykisk sygdom, der er dømt for kriminalitet. Det har store konsekvenser for den enkelte og for samfundet. At blive retspsykiatrisk patient er stigmatiserende for en person, der dermed, foruden at have en psykisk sygdom, får et prædikat som kriminel og kan se frem til en foranstaltning, som for de lettere overtrædelser måske varer længere end den, personer uden en psykisk lidelse underlægges. Dertil er det samfundsøkonomisk problematisk, da det koster mange penge at have retspsykiatriske patienter indskrevet på psykiatriske afdelinger.

Næsten hver tiende sengeplads på de almindelige psykiatriske afdelinger er nu belagt med en retspsykiatrisk patient.

Oversigt over Rådet for Socialt Udsattes 11 forslag

- Der skal være socialsygeplejersker på alle akuthospitaler

- Socialt udsatte skal sikres lægeordineret medicin, herunder bør der særligt arbejdes på tilskudsordninger for personer på kontanthjælp

- Der skal være bedre hjælp til personer med dobbeltdiagnoser, fx ved fremskudt stuegang der skal være bedre muligheder for, at udsatte kan få gratis tandbehandling

- Reglerne i retssikkerhedsloven om opholds-, handle- og betalingskommune ændres, så de ikke hindrer eller forsinker hjælpen til hjemløse

- Kommuner med flere end 50 hjemløse skal pålægges, at indsende forebyggelsesplaner til Socialministeriet hvert andet år. Der skal opstilles målbare krav til kommunernes indsatser fra centralt hold

- Forsøgsperioden med socialt frikort udvides til fire år

- Der skal centralt afsættes midler til, at frivillige sociale organisationer kan tilbyde bisidder hjælp

- Forvaltningslovens § 7 om myndighedernes generelle vejledningspligt skal ændres, så der udtrykkeligt indføres en pligt for forvaltningen til at vejlede borgere med særlige sociale problemer om retten til en bisidder, og at borgeren, hvor det er muligt, orienteres om frivillige sociale organisationer, som tilbyder kvalificerede bisiddere

- Folketinget vedtager ambitiøse og bindende sociale mål efter en forudgående proces med inddragelse af relevante sociale aktører

- Der etableres en udviklings- og civilsamfundspulje på udsatteområdet på 1 milliard kr. årligt med det formål at støtte udvikling af indsatser til socialt udsatte, støtte til brugerorganisationer samt frivillige sociale organisationers arbejde på området

Læs Rådet for Socialt Udsattes årsrapport - klik her.