Politisk aftale vil udvikle indsats på botilbud for mennesker med psykiske lidelser og misbrug

Folketingets partier har vedtaget at anvende 31,4 mio. kr. til udvikling af indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, der har ophold på et botilbud. Udviklingen og modningen af indsatsen for borgere med dobbeltdiagnose omfatter også de selvejende §§ 107-, 108- og 110-botilbud.

Selveje Danmark har længe efterspurgt initiativer for målgruppen og hilser derfor initiativet varmt velkommen, da der længe har været behov for en fokuseret indsats på området.

Indsatsen skal understøtte borgerens recovery ved at minimere de negative konsekvenser af misbruget for både borgeren og personalet på socialpsykiatriske botilbud, samt i det omfang det er muligt, reducere misbruget eller stoppe det helt. Initiativet er 3-årigt og løber i perioden 2020-2022.

Selvejende kan også byde ind

Initiativet er en del af næste års udviklings- og investeringsprogrammer, og ansøgerkredsen er landets kommuner og regioner i samarbejde med et socialpsykiatrisk botilbud, herunder ikke-offentlige botilbud i samarbejde med en kommune eller region. Desuden kan det ske i samarbejde med civilsamfundsorganisationer.

Initiativet gennemføres i samarbejde med 5-7 kommuner eller regioner og de socialpsykiatriske botilbud. Indsatsen skal modnes og udvikles, så der er mulighed for, at den efterfølgende kan afprøves og eventuelt udbredes til landets øvrige kommuner, regioner og tilbud. 

Formålet er at modne og udvikle én ny indsats til voksne med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, der bor på botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108. Det forventes dog at indsatsen, der modnes, også vil kunne være til inspiration for tilbud efter Servicelovens § 110 og Almenboliglovens § 105 kombineret med § 85 støtte.

35 procent af beboerne har dobbeltdiagnoser

Som en del af udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet for 2019, er der gennemført en screening for viden om indsatser til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud (§§ 107 og 108 i Serviceloven) og på boformer for hjemløse efter § 110 i Serviceloven.

Screeningen estimerer, at mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug udgør 35 procent af beboerne på disse tilbud, svarende til mere end 4000 personer på landsplan. Den peger samtidig på, at et alkohol- eller stofmisbrug ofte er forbundet med store negative konsekvenser for borgernes sundhed, trivsel og evne til at mestre sårbare situationer, og at det påvirker borgernes funktionsniveau. Dertil øges risikoen for voldsomme episoder, når der opstår konflikter forbundet med eksempelvis stofbrug og -handel eller når borgerne er påvirkede.

Ansøgere skal redegøre for deres forudsætninger

Ansøger skal redegøre for sine forudsætninger for at bidrage til modningen af én ny fælles indsats målrettet mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud med afsæt i de borgerettede og organisatoriske principper, der er beskrevet i den screening, der er gennemført som grundlag for projektet. Principperne uddybes i ansøgningsvejledningen

Indsatsen skal således tage afsæt i den screening og kortlægning der er udført på området i foråret 2019. Det betyder, at der på de enkelte tilbud oprettes et specialiseret team til at understøtte den generelle faglighed på tilbuddet, de øvrige medarbejdere og den enkelte borger. Herudover skal indsatsen tage udgangspunkt i en række kerneelementer: i) Borgernes motivation, ii) At stille noget andet i stedet for misbruget, iii) En fælles faglighed, iv) Brug af peerstøtte, v) Et velfungerende og stabilt samarbejde på tværs af misbrug og psykiatri, vi) Skadesreduktion og vii) At lede og forme organisationen.

Læs mere om Udmøntning af Udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2020 - klik her.