Politisk aftale om Børnene Først på plads 

I sidste uge fik vi den længe ventede og meget brede politiske aftale omkring Børnene Først. Aftalen matcher på mange måder den helt overordnede ambition om at sikre anbragte børn og unge en større stemme. Der lægges op til en af de største reformer på anbringelsesområdet til dato og der er meget af glæde sig over og glæde sig til. Aftalen rummer et syn på både anbragte børn og brugen af anbringelsessteder, som vi i Selveje Danmark er begejstrede for. Vi har gennem flere år med Sverigesmodellen som bagtæppe mødt en forståelse af, at anbringelse er allersidste redskab i skuffen og en foranstaltning, som megen indsats på området havde til formål at forebygge. Med aftalen får vi nu et afgørende perspektivskifte, som kommer både nuværende og kommende anbragte børn til gavn, da den negative italesættelse af anbringelse som et onde kun forstørrer et allerede eksisterende stigma hos mange nuværende og potentielle anbragte børn og unge.

Aftalen løfter området med to milliarder kr. i årene 2022-2025 og varigt fuldt indfaset med 734 millioner kroner om året. Aftalen indeholder initiativer inden for temaerne:

  1. Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
  2. Færre skift og mere stabilitet
  3. Barnets Lov – flere rettigheder til børnene
  4. Bedre kvalitet i anbringelser
  5. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
  6. Godt ind i voksenlivet
  7. Fra aftale til virkelighed

En ny Barnets Lov skal træde i kraft 1. januar 2023.
Gennem de politiske forhandlinger er aftalen på en række væsentlig punkter blevet bedre end udspillet. Hele børne- og ungeområdet er nu samlet i en Barnets Lov, hvorimod udspillet lagde op til, at handicapområdet skulle forblive i serviceloven. Ligeledes skal anbragte børn og unge ikke per automatik vurderes efter tre års anbringelse vurderes med henblik på eventuel permanent anbringelse eller adoption. Dette skal i stedet ske efter faglig vurdering. Ydermere er der i aftalen besluttet et kommende kvalitetsløft af døgntilbudsområdet. Dette vil blandt andet ske i relation til evalueringen af det specialiserede socialområde. Ligeledes  er aftalepartierne enige om, at der er behov en radikal nytænkning af efterværnsområdet og til brug for denne skal der udarbejdes en grundig analyse af, hvordan eksisterende midler til efterværn bruges i dag, udfordringerne på området, herunder med inddragelse af de unges egne gode og dårlige oplevelser og erfaringer med efterværn. I forlængelse af analysen skal der udarbejdes en faglig vurdering af, hvad der skal til af ændringer, så de mest udsatte unge får en god og tryg overgang til voksenlivet, hvor de ikke overlades til sig selv.

Nogle af elementerne i aftalen er blandt andet; Obligatorisk søskendeundersøgelse, obligatorisk forældrehandleplan, støtte for hele familien – flere og bedre familieanbringelser, udbredelse af familiehuse i hele landet, ret til second opinion ved skift, en klar ret til at bede om en anbringelse, ret til at klage over hjemgivelse, ret til at anmode om en permanent anbringelse, ret til at sige nej til samvær, til at vælge rammerne for samvær og ret til psykologbehandling uden samtykke

Vi vil glæde os til at se de enkelte elementer udfoldet mere konkret og ikke mindst glæde os til at se, hvorledes de store ambitioner og nye paragraffer hænger sammen med de midler, der er sat af til reformen. Det vil være afgørende for Selveje Danmark, at ikke offentlige aktører på dette område inddrages i videst muligt omfang i implementeringen af reformen. Over halvdelen af landet døgntilbud til børn og unge er ikke offentlige og det vil derfor være af afgørende betydning for en god implementering, at tilbuddene inddrages i det kommende arbejde. Vi vil sammen med andre relevante aktører på området fortsat arbejde ihærdigt for, at erfaringer og viden fra området kommer implementeringen til gode.

Du kan læse hele aftalen ved at klikke her