Orientering fra Selveje Danmark om corona #73

Kære allesammen

I forlængelse af de skærpede restriktioner, udsender vi lige en beskrivelse af konsekvenserne på velfærdsområdet.

Nye restriktioners betydning for det sociale område (herunder botilbud, herberger, krisecentre og  plejehjem)

Forsamlingsloftet bliver sænket fra ti til fem personer. Det gælder dog ikke for de normale dagligdagsaktiviteter på sociale tilbud.

Der må dog kun være højst fem personer samlet, hvis et tilbud udover den daglige drift beslutter sig for at lave arrangementer på eller uden for tilbuddet, som fx udflugter eller lign.

De nye anbefalinger ift. at holde afstand på to meter gælder også på socialområdet. Men det vil som hidtil ikke omfatte fx konkrete plejesituationer , hvor en borger kan have brug for hjælp til personlig hygiejne, komme i tøjet mv., hvor det ikke er muligt at holde den anbefalede afstand.

Det er fortsat muligt at se spørgsmål og svar på de oftest stillede spørgsmål på  Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informationer-om-coronavirus-og-socialomraadet-med-faqs/


Vaccinationsprogrammet

Flere af jer har henvendt sig med et ønske om, at socialområdet bliver prioriteret højere i udrulningen af vaccinationsprogrammet, da beboere på sociale tilbud ikke fremgår af Sundhedsstyrelsens prioriterede rækkefølge for udrulningen af vaccinationen mod COVID-19 (Se evt. Sundhedsstyrelsens prioritering her side 22).

Som flere af jer har påpeget, er der en væsentlig andel af beboerne på bostederne, der opfylder flere af de samme kriterier som ældre på plejehjem ved dels at være i risikogruppen bl.a. grundet sygdom, handicap og/eller misbrug, og dels ved at bo meget tæt. I nogle tilfælde bor beboere på de sociale tilbud endda væsentligt tættere end ældre på plejehjem, idet flere deler toilet og bad, og dermed er udsat for/udgør en større smitterisiko og kun vanskeligt kan isoleres.

Sundhedsstyrelsen nævner selv i sin publikation Planlægningsgrundlag for første fase af vaccinationsindsatsen (november 2020), at personer i risikogruppen, som bor tæt med mange andre, bør prioriteres i lighed med ældre, som bor tæt sammen (fx på plejehjem). Alligevel er målgruppen af beboere på sociale tilbud end ikke nævnt i Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede vaccinationsrækkefølge. Her er alene nævnt personalet i udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. Men ikke beboerne. Det virker med andre ord, som om målgruppen bestående af beboere på de nævnt typer sociale tilbud er faldet ud af Sundhedsstyrelsens liste.

Selveje Danmark har på den baggrund henvendt sig til både Sundhedsstyrelsen og Social- og Indenrigsministeriet i håbet om, at der kan findes løsning på problemet.

Og husk at I som altid er velkomne til at ringe til os, hvis der er det mindste.

Venlig hilsen

Jon Thorlacius Krog, branchedirektør, Selveje Danmark