Kortlægning af kommuners praksis på handicapområdet er offentliggjort

Som led i satspuljeaftalen for 2019 ”Flere mennesker med handicap skal i job” blev der igangsat en stor kortlægning af kommunernes praksis på handicapområdet. Kortlægningen peger blandt andet på, at der er variation i organisering og administration af området, men at proaktive kommuner i højere grad synes at lykkes med at få personer med handicap i job.  

Formålet med den grundig afdækning af kommunernes praksis på handicapområdet er at styrke vidensgrundlaget, som skal være med til at sikre, at flere borgere med handicap integreres på arbejdsmarkedet. Kortlægningen er udarbejdet af Marselisborg Consulting for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.i perioden 2019-2021.

Kortlægningen består af fem delanalyser. Hovedresultaterne af hver delanalyse vil kort blive præsenteret nedenfor.

Jobcentrenes prioritering og organisering på handicapområdet

 • Prioriteringen af området er stadigvæk, omend der er stor tværkommunal variation
 • Økonomiperspektivet spænder fra et investeringssigte (der er en god businesscase i at anvende ordninger til et nulsumsspil (øgede brug af HKO skal se på bekostning af en reduktion på andre ordninger)
 • Der er stor kommunal variation i, hvordan man har besluttet at tilrettelægge nøglepersonordningen
 • Organiseringen af nøglepersonordningen skal understøtte sparringsrummet

Jobcentermedarbejdernes viden og holdninger om handicapkompenserende ordninger (HKO)

 • Viden er højest for handicap af fysisk og psykisk karakter. Jobcentermedarbejderens anciennitet synes at påvirke vidensniveauet
 • Nøglepersonen er jobmedarbejderens primære kilde til viden om HKO
 • Man forsøger at matche sig ud af HKO
 • Jobcentermedarbejderen oplever ikke at være økonomisk begrænset
 • Troen på borgere med handicap hænger sammen med viden om og erfaring med HKO

Jobcentrenes brug af HKO

 • Der ses begrænset brug af fortrinsret og isbryderordning sammenlignet med personlig assistance og hjælpemidler. Isbryderordningen opleves som ordningen med et uunyttet potentiale
 • HKO anvendes primært til fastholdelse
 • Hjælpemidler anvendes bredere og i højere grad som løftestand ind på arbejdsmarkedet
 • Der er stor variation i anvendelsen af parallellindsatser på tværs af HKO  
 • Sagsbehandlingstiden er faldet betydeligt over de seneste år

Borger- og virksomhedsperspektivet

 • Særligt personlig assistance og hjælpemidler er ordninger, der øger borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Isbryderordning giver erfaring
 • Fortrinsadgang giver mulighed for at træne jobsamtalen, omend ordningen er ikke altid en fordel
 • En hurtig sagsbehandlingsproves er afgørende både for borger og arbejdsgiver
 • Arbejdsgiverne vægter de rette kompetencer og et tæt samarbejde med jobcentret

En tværgående analyse af best practice

 • Jobcentrenes strategiske fokus har betydning for målgruppens tilknytningen til arbejdsmarkedet efter bevilling af HKO
 • Nøglepersonordningen som spredt specialisering understøtter bedst øgede løntimer tre måneder efter bevilling af HKO
 • Anvendelsesgrad og rekrutteringsgrad kan potentielt være gode indikatorer for kvalificeret brug af HKO
 • Jobcentrenes anvendelsesgrad har i større omfang betydning for tilknytning til arbejdsmarkedet end rammevilkår

Læs rapporten - klik her