Ingen effektiv psykiatri uden en stærk socialpsykiatri

Forleden udkom en artikel af Selveje Danmark i Altinget. Artiklen debatterer hvordan den tiltrængte finansiering, som regeringen i den seneste finanslov har afsat, bruges bedst.

I den seneste finanslov afsatte regeringen, Enhedslisten, Radikale, SF og Alternativet 600 millioner til en styrkelse af psykiatrien. De fleste er enige i, at pengene falder på et meget tørt sted, selvom de trecifrede millionbeløb ikke kan rette op på en mangeårig underprioritering af området. Netop derfor er det så afgørende, at pengene bruges mest effektivt.

Nogle af dem, der ofte har brug for indlæggelse i psykiatrien, er borgere, der bor i botilbud. De socialpsykiatriske botilbud er presset af vanskeligheder med at få indskrevet borgere med et akut behov i behandlingspsykiatrien. Ligesom botilbuddene i mange tilfælde modtager borgere, der bliver udskrevet alt for hurtigt og uden at være færdigbehandlede. Sidstnævnte resulterer i mange dyre genindlæggelser, som kunne og burde være undgået.

Den manglende sammenhæng mellem socialpsykiatrien og den øvrige psykiatri har presset sikkerheden på botilbuddene både i forhold til de øvrige beboere og personalet, som der desværre har været en række triste eksempler på. Et forhold Folketingets Ombudsmand har beskrevet i en rapport om socialpsykiatrien.

Derfor er det særdeles positivt, at aftalepartierne bag finansloven 2020 eksplicit nævner socialpsykiatrien og botilbuddene i Finansloven og i forbindelse med den kommende 10års plan for psykiatrien. Desværre er der ikke prioriteret mange midler til socialpsykiatrien i aftalen, men det er et vigtigt første skridt på vejen, at partierne eksplicit forholder sig til problemet. Og det lover godt for 10års planen for psykiatrien.

Sammenhæng mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien er alfa og omega i at skabe en effektiv psykiatri. For nok er det tiltrængt med flere midler, men det er i høj grad sammenhængen på tværs, der skaber en effektiv psykiatri. Her følger en række konkrete forslag.

Ambulante udgående teams, der kommer ud til borgerne på botilbuddene, vil kunne løse en væsentlig del af problemet, sådan som de to professorer, Merete Nordentoft og Jakob Kjellberg, har påpeget i Altinget. En del beboere er vanskelige at motivere til fysisk selv at opsøge behandling. De føler sig, som de fleste andre, mest trygge i eget hjem.

Formalisér samarbejdet mellem behandlingspsykiatri og ikke-offentlige botilbud

Samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og botilbuddene bør formaliseres, så de ikke-offentlige botilbud pr. automatik inddrages i forbindelse med udskrivningsaftaler for deres beboere. Den manglende sammenhæng kan medføre, at botilbuddet ikke ved, hvordan det skal støtte op om den behandling, der er foregået under beboerens indlæggelse, hvorefter beboeren står i fare for hurtigt tilbagefald. En problemstilling Ombudsmanden også har påpeget. Flere selvejende socialpsykiatrisk botilbud har som konsekvens indgået aftaler med privatpraktiserende psykiatere for at sikre en sammenhængende behandling.

Socialpsykiatriens faglighed skal anerkendes

De mange vanskeligheder med at få borgerne indskrevet til behandling i hospitalsregi, og den alt for hurtige udskrivelse medfører, at mange botilbud forsøger at holde borgerne så længe som muligt i botilbuddet.

Konsekvensen er, at botilbuddene presses ud over det sikkerhedsmæssige forsvarlige. Der er derfor behov for, at behandlingspsykiatrien tager socialpsykiatriens faglighed alvorligt og anerkender, at når et botilbud henvender sig med en borger til behandling, så er det fordi behovet er reelt, akut og af stor betydning for sikkerheden på tilbuddet. Det gælder i særlig grad de selvejende botilbud, som i mange tilfælde har de mest syge borgere, da borgere grundet deres komplekse behov i flere tilfælde har oplevet 2-3 sammenbrudte ophold i kommunale botilbud, før de bliver får ophold på et specialiseret selvejende botilbud.

Derfor bør psykiatriplanen medtænke de ikke-offentlige leverandører og invitere dem med ind i maskinrummet, så vi sammen kan skabe en effektiv og sammenhængende psykiatri.

Belys mørketallet

Ombudsmanden anbefaler, at problemstillinger ved sektorovergange registreres systematisk, fx når en borger ikke har kunnet blive indlagt, og at der etableres egentlige formaliserede samarbejdsaftaler mellem botilbud/kommuner og psykiatriske afdelinger/regioner. Anbefalinger som Selveje Danmark deler.

Selveje Danmark håber, at alle relevante interessenter vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af 10 års planen for psykiatrien. Selveje Danmark møder gerne op, hvis sundhedsministeren og social- og indenrigsministeren inviterer, så alle aspekter af psykiatrien bliver belyst. En effektiv psykiatri forudsætter en sammenhængende indsats på tværs af behandlingspsykiatri og socialpsykiatri og på tværs af det offentlige og ikke-offentlige.