En styrket indsats i forhold til demens

Som led i udmøntningen af den reserve, der følger efter satspuljen, er folketingets partier bortset fra enhedslisten og nye borgerlige blevet enige om en række konkrete tiltag. Blandt disse er en målrettet styrkelse af demensindsatsen, hvilket sker ved at området i perioden 2020 – 2023 tilføres yderligere ca. 245 millioner.

Konkret handler det om følgende aktiviteter:

 • Mere specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder, som skal understøtte en fortsat styrkelse af kvaliteten i udredning og behandling af demenssygdomme og bidrage til målet om, at 80 pct. skal have en specifik diagnose (60 mio. kr.).
 • Validering og udrulning af værktøj til almen praksis til brug for tidlig opsporing af demens til sikring af rettidig udredning af demens i almen praksis (5 mio. kr.)
 • Monitorerings- og læringsindsatser til nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens samt læringsindsatser ift. smertelindring (4 mio. kr.).
 • Udbredelse af ”I sikre hænder”, hvor Dansk Selskab for Patientsikkerhed rådgiver og oplærer medarbejdere i kommunerne i systematiserede arbejdsgange så eksempelvis medicinfejl minimeres (16 mio. kr.).
 • Pulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin (24 mio. kr.).
 • Videreførelse af demensrejsehold med særligt fokus på reduktion af forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens (20 mio. kr.).
 • Videreførelse af de eksisterende rådgivnings- og aktivitetscentre, som bl.a. tilbyder rådgivning og støtte samt sociale og fysiske aktiviteter til mennesker med demens, herunder yngre med demens, og deres pårørende (52 mio. kr.).
 • Videreførelse og udbredelse af Nationalt Videnscenter for Demens’ værktøjskasse med materiale målrettet demensramte, deres pårørende og fagpersoner, der rådgiver og underviser mennesker med demens og deres pårørende (5 mio. kr.).
 • Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen (40 mio. kr.).
 • Udbredelse af gode erfaringer med fysisk træning og aktivitet, så flere kan få glæde af de erfaringer, man allerede ved virker (2 mio. kr.).
 • Pulje til lokale og landsdækkende demensvenlige aktiviteter, herunder demensvenlige boformer for mennesker med demens sammen med deres pårørende (16 mio. kr.).
 • Årets demenspris, som giver anerkendelse til medarbejdere, der har gjort en særlig indsats på demensområdet. Samtidig uddeles en pris for Årets pårørende for at anerkende de mange pårørende, som ligeledes gør en kæmpe indsats (0,4 mio. kr.).

Se hele aftalen - klik her