De nye ferieregler

Danmark har som bekendt fået ny ferielov. Loven træder i kraft den 1. september 2020, men får allerede konsekvenser fra den 1. september 2019. Dansk Erhverv har udarbejdet en medarbejderpjece, som kan uddeles til jeres medarbejdere. Den præsenterer kort den nye ferielov og betydningen af denne.

Hvad betyder den nye ferielov?
Selvom den nye ferielov først træder i kraft den 1. september 2020, bliver ferierettighederne allerede påvirket fra den 1. september 2019. Perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 kaldes for overgangsperioden. I overgangsperioden indefryses den optjente ferie, og den kan derfor hverken afholdes eller udbetales før medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Fra den 1. september 2020 vil der blive indført et samtidighedsferieprincip. Det betyder, at ferien vil blive optjent og afviklet indenfor samme periode og ikke forskudt af hinanden. Det vil sige, at den ferie, medarbejderen optjener i februar måned, kan afholdes allerede i marts måned samme år. Der optjenes stadig 2,08 feriedage pr. måned, men fremover vil optjeningen ske i perioden 1. september – 31. august (12 måneder), kaldet ferieåret. Der indføres også en såkaldt ferieafholdelsesperiode, som løber fra 1. september – 31. december i kalenderåret efter, dvs. ferieåret + 4 måneder (16 måneder). Medarbejderen får altså mulighed for at afholde den optjente ferie i en periode på 16 måneder.

Ferien vil desuden, under visse betingelser, kunne afholdes på forskud, dvs. før den er optjent. Der vil samtidig komme nye udbetalingstidspunkter for ferietillæg.

Hvis jeres virksomhed følger de kommunale ferieaftaler
For de af Dansk Erhvervs medlemmer, hvis ansatte følger de kommunale ferieaftaler, vil der pr. 1. september 2020 være to nye aftaler, der regulerer ferierettighederne: Aftale om ferie for personale ansat i kommuner (05.12) af 18. december 2018 og Aftale om 6. ferieuge, særlig feriegodtgørelse (forhøjet ferietillæg) og forhøjet feriegodtgørelse mv. for personale ansat i kommuner (05.11) af 18. december 2018.

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner (05.12) regulerer de rettigheder, der fremgår af ferieloven, dvs. 5 ugers ferie, 1 % særlig feriegodtgørelse (ferietillæg) og 12 eller 12,5 % feriegodtgørelse m.m. Den implementerer reglerne om samtidighedsferie, de nye perioder og begreber for ferieår og ferieafholdelsesår, de nye udbetalingstidspunkter for ferietillæg m.v. De eksisterende særordninger for det kommunale område (f.eks. optjening og afvikling i timer) er i hovedtræk bevaret.

Aftale om 6. ferieuge m.v. (05.11) regulerer og viderefører alle bestemmelser i den gældende ferieaftale, der er aftalt udover ferieloven, dvs. bl.a. 6. ferieuge (optjenes fortsat i kalenderåret til afvikling i perioden 1. maj – 30. april), særlig feriegodtgørelse udover 1 % (forhøjet ferietillæg) og feriegodtgørelse udover 12 % (for ansatte med feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn).
Der vil også efter de kommunale aftaler være en særlig håndtering i overgangsperioden, bl.a. med indefrysning. De to nye aftaler og Protokollat om feriebetaling i overgangsperioden kan findes på KL’s hjemmeside - klik her. KL har hertil udarbejdet uddybende materiale om de nye ferieaftaler, som findes på KL’s temaside herom - klik her, herunder en vejledning om håndtering i overgangsperioden - klik her.

Da ferielovens principper i vid udstrækning danner grundlag for den nye kommunale ferieaftale (05.12), kan Dansk Erhvervs medarbejderpjece være illustrativ for jeres medarbejdere ift. de 5 ugers ferie.

Yderligere spørgsmål?
Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Dansk Erhverv.