Ankestyrelsen i ny afgørelse: Kommunalt princip om mindste indgriben kan ikke anvendes i sager om handicapkompenserede ydelser

En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen fastslår, at en kommune ikke kan henvise til et princip om mindste indgreb som begrundelse for at tildele borgeren et andet tilbud end det, som bedst muligt kompenserer for følgerne af funktionsnedsættelsen. Ankestyrelsen påpeger, at princippet om mindsteindgreb alene finder anvendelse i sager om anvendelse af magt og tvang.
 
Kommune brugte 'mindste indgreb' som argument for undgå visitering til botilbud 
Ankestyrelsens principafgørelse udspringer af en konkret sag, hvor en borger havde søgt om et botilbud, hvorefter kommunen traf afgørelse om, at borgerens behov for hjælp og støtte kunne imødekommes i egen bolig med socialpædagogisk støtte. I sagen henviste kommunen til et princip om iværksættelsen af den mindst muligt indgribende foranstaltning, der fremgår af servicelovens kapitel om magtanvendelse.
Ankestyrelsens fastslår på den baggrund, at princippet om mindste indgriben alene kan anvendes i sager om anvendelse af magt eller tvang.
 
Hjemvisning af sagen 
Ankestyrelsen hjemviste kommunens afgørelse, da Ankestyrelsen vurderede, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst. I vurderingen blev der lagt vægt på, at kommunen ikke havde undersøgt borgerens funktionsniveau og behov for hjælp og støtte inden afgørelsen blev truffet.