Anbefalinger til udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen

Kommunerne bruger årligt ca. 45 mia. kr. på ældrepleje. For at sikre kvaliteten og resultaterne af indsatsen på ældreområdet anbefaler en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt KL, at der udvikles kvalitetsindikatorer i ældreplejen.

Selveje Danmark støtter anbefalingen, men finder at det er afgørende, at det vi måler også er dét, der har betydning for de ældre. Vi må ikke igen ende dér, hvor vi blot tæller det, der kan tælles som fx antallet af bade. Kvalitetsindikatorerne skal give mening og skal bruges aktivt.

I dag vurderes indsatsen på ældreområdet ved at opgøre aktiviteten på området eller ved at anvende eksisterende brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet baseret på mindre stikprøver. Men det siger ikke noget kvaliteten og resultaterne af den ældrepleje, der leveres.

Hensigten med de nye indikatorer er derfor at skabe et bedre grundlag for at sammenligne kvaliteten og resultaterne af indsatsen på ældreområdet på tværs af kommuner og over tid. Det skal også bidrage til et bedre beslutningsgrundlag for lokal prioritering og udvikling af ældreplejen.

Samtidig er der brug for nye kvalitetsindikatorer, da der de seneste år har været stigende fokus på rehabiliterende indsatser – eller hjælp til selvhjælp – så borgeren understøttes i at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. Den nye tilgang til ældrepleje skaber ifølge arbejdsgruppen behov for nye måder at tydeliggøre og sammenligne kvalitet.

Tre hovedtemaer
Arbejdsgruppen anbefaler, at kvalitetsindikatorerne opstilles under tre hovedtemaer:

  1. Funktionsevne
  2. Livskvalitet og tilfredshed
  3. Sammenhæng og forudsigelighed

De tre hovedtemaer indfanger til sammen centrale elementer i ældreplejens betydning for borgerne. Hvert tema skal belyses gennem én indikator, der enten er baseret på registerdata eller belyses via brugertilfredshedsundersøgelser blandt beboere på landets plejecentre.

 

Læs mere og se alle anbefalingerne – klik her.