Aftale om kommunernes økonomi 2020

Den 6. september blev der indgået en aftale mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi det kommende år. Aftalen betyder overordnet, at der tilføres kommunerne yderligere 2,7 milliarder kroner, særligt målrettet udvikling og udbygning af kernevelfærden.

Aftalen berører mange dele af velfærdsområdet, uden at den bliver rigtig konkret. Der er således i vid udstrækning tale om en fælles enighed omkring en række politiske indsatsområder. For medlemmer af Selveje Danmark skal følgende særligt fremhæves.

Dagtilbud
På dagtilbudsområdet har der siden valget været fokus på spørgsmålet om minimumsnomeringer. Aftalen indeholder ikke et krav om minimumsnomeringer, men derimod en intention om, at man frem mod 2025 arbejder på etablering af lovbundne krav til omfanget af pædagogisk personale i daginstitutioner.

Det specialiserede område
På det specialiserede område lægges op til en mere helhedsorienteret indsats. Rammerne for den vil regeringen udarbejde i en ny hovedlov på området, en hovedlov der skal samle en række forskellige indsatser målrettet socialudsatte. Det vurderes, at skabelsen af en sådan ny hovedlov vil være omsiggribende, da det vil spille ind i forhold til en række eksisterende love på såvel det sociale område som bl.a. beskæftigelsesområdet, et arbejde som Selveje Danmark af naturlige årsager også vil fordybe sig i.
Retssikkerheden er udfordret på det sociale område. Der lægges derfor op til at der skabes et bedre overblik over udfordringerne i kommunerne, end det der i dag skabes af Ankestyrelsen. Selveje Danmark vil følge det arbejde tæt, da kommunerne ved flere lejligheder har kritiseret netop Ankestyrelsen, til trods for at de udfordringer Ankestyrelsen påpeger med et borgerperspektiv er helt reelle.

Selvmøderprincippet
Selvmøderprincippet er helt afgørende for såvel udsatte mænd og kvinder som hjemløse. Det ses imidlertid som et problem i kommunerne, da det indebærer at visiteringen til §§ 109 og 110 tilbud sker direkte. Økonomiaftalen fastholder selvmøderprincippet, men lægger samtidig op til at der skal ses på hvordan der sikres en bedre sammenhæng i de indsatser der i gang sættes på området og på økonomien. Selveje Danmark vil også her følge området tæt og sammen med de øvrige aktører på området, arbejde for at principperne bag modellen fastholdes, herunder at de påstande som visse kommuner har omkring dyre takster sættes i det rette perspektiv, nemlig at kommunerne på dette område opkræver meget voldsomme administrationsomkostninger. Noget der i sig selv er med til at presse prisen i vejret, uden at det handler om kvalitet.

Ældreområdet
På ældreområdet lægges også op til en fornyet indsats målrettet kvalitet. Det vil man gennemføre via en årlig tilfredshedsundersøgelse blandt de ældre på bl.a. plejehjem. Såfremt en sådan undersøgelse gennemføres ordentligt, vil den kunne bidrage til at synliggøre relevante kvalitetsforskelle. Der vil samtidig blive nedsat en ”Task force” der skal arbejde med rekruttering til området.

Psykiatri og misbrug
Psykiatrien skal også løftes gennem aftalen. Det skal bl.a. ske ved en mere sammenhængende indsats i forhold til psykiatri og misbrug. For at skabe fundamentet for det lægges der op til en undersøgelse af en ændret rollefordeling mellem kommuner og regioner på området.

Som det fremgår af ovenstående, indeholder aftalen for kommunernes økonomi 2020 en række væsentlige elementer. Selveje Danmark vil følge med i implementeringen af aftalens elementer, og inddrage medlemmer og erfaringer i den løbende udmøntning.

Læs hele aftalen her

Økonomiaftale med regionerne løfter sundhedsvæsenet men svarer ikke på psykiatriens udfordringer

Der er ligeledes indgået en økonomiaftale mellem regeringen og regionerne. Aftalen giver et løft til det samlede sundhedsvæsen på 1,5 milliarder kroner og rummer flere positive elementer men giver ikke svar på, hvordan den pressede psykiatri skal finansieres. Til gengæld oplyser aftalen om, at der er opnået enighed om behovet for en ny placering af ansvaret for mennesker med både psykiske lidelser og misbrug.

Ny 10-års plan for psykiatrien uden konkret finansiering
Det fremgår af økonomiaftalen, at regeringen vil igangsætte et arbejde med henblik på at udarbejde en 10-års plan for psykiatrien. Planen skal bl.a. indeholde initiativer målrettet forebyggelse af psykisk sygdom, bedre sammenhæng i behandlingsforløb, nedbringelse af ventetider og forøget kapacitet i psykiatrien.

10-års planen vil indeholde forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden, og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom. Det er hensigten at planen skal indeholde initiativer målrettet forebyggelse af psykisk sygdom, bedre sammenhæng i behandlingsforløb, en udvidelse af psykologordningen samt forføget kapacitet.

Aftalen bemærker, at regionerne allerede nu arbejder i forlængelse af en styringsgennemgang og kapacitetsanalyse af udgående og understøttende funktioner i psykiatrien fra 2018 på en bedre koordinering mellem psykiatriske hospitaler og primærsektoren. Regeringen og regionerne er enige om, at styrke og fremrykke koordinering med primærsektoren med henblik på at sikre bedre forløb om udskrivningen.

Økonomiaftalen siger dog ikke noget om den konkrete finansiering af de initiativer, der naturligt måtte springe af en ny 10-års plan for psykiatrien.

Ændring i ansvarsfordeling for borgere med psykisk sygdom og misbrug 
I følge aftalen er der enighed om behovet for at ændre den nuværende ansvarsfordeling mellem regioner og kommuner for behandlingen af mennesker med både psykisk sygdom og misbrug. Hensigten er at sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats. En ændret ansvarsfordeling skal ses i sammenhæng med udviklingen af det øvrige psykiatriske område og vil være en af de øverste prioriteter i det videre arbejde. Regeringen pålægges som et led i udarbejdelsen af en 10-årsplan for psykiatrien at undersøge modeller for en ændret ansvarfordeling.

Særlige pladser i psykiatrien fastholdes
Trods heftig kritik fastholder økonomiaftalen videreførelsen af de 150 særlige pladser i psykiatrien. Pladserne er målrettet en særligt udsat gruppe af borgere med svære psykiske lidelser og særlige sociale problemer, og som vurderes til at være eller i risiko for at blive til fare for andre. Der er medio 2019 etableret 135 pladser, og så sent som i foråret var der behov for at revidere visitationskriterierne for at få et tilstrækkeligt stort antal borgere visiteret til pladserne.

Regeringen og Danske Regioner konstaterer, at udnyttelsesgraden for pladserne er stigende efter lovændringen i foråret, der justerede visitationskriterierne. Aftaleparterne mener, at udnyttelsesgraden fortsat er for lav. Der er i forlængelse heraf enighed om, at de særlige pladser og integrationen med den øvrige psykiatri og socialpsykiatri tages op i den kommende 10-års plan for psykiatrien.

Forhandlinger om en ny sundhedsaftale
Regeringen har tilkendegivet, at den vil invitere Folketingets partier til forhandlinger om en sundhedsaftale. Rammen for et udspil er en videreførelse af et decentralt sundhedsvæsen, hvor regionernes driftsansvar videreføres, og regionerne har indflydelse og afgørende medbestemmelse på sundhedsområdet. Udviklingen skal ske i samarbejde med almen praksis og kommunerne.

Det er samtidig vigtigt for regeringen, at kvaliteten og synlighed om resultater i de opgaver, der løses uden for sygehusene, øges, så flere opgaver kan udføres i eller tæt på borgerens eget hjem.
Det er et fælles mål, at der sker en større aflastning af sygehusene for at sikre, at der også i fremtiden vil være kapacitet på sygehusene til at håndtere et stigende behandlingsbehov.

Oprettelse af pulje til deponeringsfritagelse
For at at fremme offentligt-privat samarbejde har regeringen og regionerne indgået aftale om at etablere en pulje til deponeringsfritagelse på 400 mio. kr. i 2020. Puljen kan søges om dispensation for deponeringsforpligtigelsen i henhold til lånebekendtgørelsen. Deponeringsfritagelse kan være relevant for selvejende organisationer i forbindelse med opførsel eller udvidelse af bygning, såfremt den selvejende organisation indgår i tæt samarbejde med en region fx i form af en driftsoverenskomst.

For at læse Aftalen om regionernes økonomi for 2020 - klik her.