Ønsker du rådgivning om socialpsykiatriske tilbud?

Antallet af borgere, der modtager hjælp i socialpsykiatrien, er ifølge KL steget med 17 %. fra 2014 til 2017. Derfor tilbyder Socialstyrelsen igen rådgivningsforløb til socialpsykiatriske tilbud.

Hvad tilbydes der?

Forløbet har fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen gennem en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Gennem et indsatsforløb tilbyder Socialstyrelsen

  • Et indblik i egne styrker og udviklingsmuligheder i forhold til forbedring af kvaliteten i indsatsen
  • Styrkede kompetencer til at skabe vellykkede forandringer, der øger kvaliteten i indsatsen
  • Styrket den fælles faglige forståelse i forhold til recovery-orienteret rehabilitering
  • Mere systematik i indsatsen

Rådgivningsforløbet

De enkelte rådgivningsforløb bliver tilpasset ansøgernes ønsker og ressourcer både i forhold til indhold og varighed. Rådgivningsforløbet indeholder tre faser:

  1. En opstartsfase, hvor indsatsteamet og tilbuddet afstemmer forventninger og drøfter, hvordan indsatsforløbet skal se ud.
  2. En analysefase, hvor tilbuddet og indsatsteamet i samarbejde analyserer eksisterende praksis og peger på styrker og udviklingsområder. Tilbuddene beslutter herefter hvilke anbefalinger, der skal arbejdes videre med i forløbet.
  3. En udviklingsfase, der understøtter de organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger for at omsætte metoder, redskaber og anbefalinger til mere vidensbaseret og fagligt funderet praksis.

Praktiske informationer

Indsatsforløbene er gratis for tilbuddene og forventes at vare fra 4 til 12 måneder alt efter behov og ønsker.
Følgende tilbud kan søge om et indsatsforløb:

  • Tilbud i borgerens eget hjem efter § 85 i lov om social service.
  • Botilbud efter §§ 107, 108 i lov om social service.
  • Botilbud efter almenboligloven med støtte efter serviceloven § 85.

Ansøgningsfristen for et indsatsforløb er den 30. januar 2020

For at læse mere - klik her