Ældreområdet


Ældreområdet spænder over forskellige organisationer, der dog næsten alle har det til fælles, at de er målrettet borgere, der visiteres af kommunerne efter bestemmelsen i servicelovens § 83. Undtagelsen hertil er hospice, der er etableret efter bestemmelser i sundhedslovens § 75, stk. 4. Ved siden af den traditionelle plejeopgave leverer ældreområdet også en række andre ydelser. Det omfatter støtte jf. servicelovens § 83, genoptræning, rehabilitering, samt i et vist omfang praktisk hjælp (hjemmehjælp). Ældreområdet er i vid udstrækning dækket af frit valgs bestemmelser, hvilket betyder, at den ældre på det tidspunkt, hvor vedkommende er visiteret til pleje af hjemkommunen har frit valg af leverandør. Organisatorisk er ældreområdet enten styret af kommunerne gennem driftsoverenskomster eller udbud af driftopgaver. Alternativt kan der være tale om friplejeboliger (se: fripleje).

Visionen
Selveje Danmark ser det selvejende ældreområde som en afgørende faktor i udviklingen af en god, tryg og velfungerende ældresektor med fokus på kvalitet og mangfoldighed. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem den offentlige sektor og de enkelte selvejende organisationer. Langt flere plejecentre og lignende bør i fremtiden etableres som selvstændige selvejende organisationer med egen bestyrelse og værdigrundlag, det vil skabe en langt mere dynamisk og udviklende ældresektor til gavn for såvel den enkelte borger som aktørerne på området.

Politiske udfordringer

Selveje Danmark ser følgende politiske udfordringer i forhold til ældreområdet:

Overstyring gennem driftsoverenskomster
En lang række plejecentre er i dag styret af kommunen gennem en driftsoverenskomst. Selveje Danmark finder imidlertid at en række driftsoverenskomster er så omfattende, at de er i strid med kommunestyrelseslovens § 2, derved, at kommunen fastholder en kontrol, der på en række væsentlige områder sætter bestyrelsens kompetence som ansvarlig ledelse ud af kraft. Det handler om ansættelser, økonomistyring, bestyrelsessammensætning, krav om kommunale politiker mv.

Selveje Danmark foreslår, at:

  • Regeringens ønske om en styrkelse af mangfoldigheden og det frie valg fører til nedsættelsen af en arbejdsgruppe i regi af Ældreministeriet, der skal afdække, på hvilke måder samspillet mellem den offentlige sektor og de selvejende organisationer kan styrkes, så det understøtter såvel ønsket om styring som udviklingen af mangfoldighed og kvalitet.
  • Driftsoverenskomster udformes, så de overholder gældende lov, herunder kommunestyrelsesloven og fondslovgivningen.


Manglende anvendelse af udbudsmodellen
Kommunerne driver en lang række plejecentre, hvor driften kunne udbydes til andre aktører. Desværre må det konstateres, at det sker i et alt for ringe omfang, hvilket igen betyder at den gevinst dels økonomisk, dels i forhold til udviklingen af den kommunale mangfoldighed forbliver uforløst.

De centrale problematikker, der hindrer kommuners anvendelse af udbudsmodeller, er dels den ugennemsigtige prisstruktur i forhold til kommunernes egne tilbud, en prisstruktur, der betyder, at kommuner i vid udstrækning opfatter egne tilbud som langt billigere, end de er. Dels at der ikke følges op på kommunale kontrolbud, hvilket betyder, at man ikke får afdækket de fejlbehæftede kontrolbud.

Selveje Danmark foreslår, at:

  • Der nationalt opstilles klare krav om prissætningen af kommunale driftsbudgetter, samt at kommunale driftstilbud omfattes af kravet om udarbejdelse årsregnskaber på institutionsniveau.
  • Der skabes en bedre mulighed for at klage over kommunalt beregnede kontrolbud.
  • Der politisk, for at opnå den mangfoldighed der er forudsætningen for frit valg, opstilles et mål om et velfærdsmix på ældreområdet med 50 procent offentligt drevne plejecentre og 50 procent plejecentre på driftsoverenskomst eller udbudt til anden aktør.


Hospice - rammes af den kommunale anlægsramme
Hospice er drevet efter bestemmelser i sundhedsloven. Bestemmelser, der betyder, at et hospice skal være etableret som selvejende organisation med driftsoverenskomst med en region. Visitation til hospice sker gennem egen læge eller sygehuset.

Den regionale anlægsramme omfatter blandt andet selvejende hospice. I en tid, hvor regionernes anlægsrammer er fyldt op af syghusbyggeri, vanskeliggøres f.eks. udvidelser af eksisterende hospice, dermed at regionen vil skulle hensætte midler svarende til byggeriet.

Selveje Danmark foreslår, at:

  • Selvejende organisationer med egne bestyrelser, egen økonomi og en driftsoverenskomst, der indebærer, at regionen eller kommunen kan opsige samarbejdet med op til to års varsel, skal undtages kravet om at være omfattet af den regionale/kommunale anlægsramme.
  • Driftsoverenskomster på hospice området skal udarbejdes i overensstemmelse med fondslovens principper, hvilket konkret vil betyde at ledelsen af den selvejende organisation entydigt ligger i bestyrelsen.

Læs mere om Selveje Danmarks holdning til området - klik her.