Selvejende misbrugsbehandling udfordret af regeringens sundhedspolitiske udspil

Regeringen planlægger at placere behandlingen af borgere med dobbeltdiagnoser, dvs. borgere med et misbrug og en psykisk lidelse i kombination, i regionalt regi. Det fremgår af regeringens udspil Sundhed, hvor du er – en opfølgning på udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. De  selvejende misbrugsbehandlingstilbud, som har specialiseret sig i at hjælpe samme målgruppe, står i fare for at komme i klemme i den forbindelse, hvis ikke de fra start medtænkes i regeringens initiativ.

De selvejende misbrugsbehandlere udgør en væsentlig ressource
De selvejende misbrugsbehandlere og de ikke-offentlige leverandører som helhed har over mange år oparbejdet specialiserede kompetencer inden for behandling af misbrug og psykiske lidelser i kombination. Denne kapacitet og ekspertise bør fortsat udnyttes i tilfælde af, at ansvaret for misbrugsbehandlingen for patienter med dobbeltdiagnoser overgår til regionerne.

Selveje Danmark har sammen med Dansk Erhverv og Sundhed Danmark rettet henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet for at gøre opmærksom på de ikke-offentlige leverandørers kapacitet og kompetencer på området.

Enige i hensigten: Højere kvalitet og mere sammenhæng i behandlingen
Vi er i udgangspunktet enige i regeringens hensigt med at samle ansvaret for mennesker med en psykisk lidelse i kombination med et misbrug, nemlig at styrke en helhedsorienteret og sammenhængende behandling. Vi mener også, at personer med dobbeltdiagnose eller dobbeltbelastning over længere tid er faldet mellem to stole hos hhv. den kommunale misbrugsbehandling og regionernes psykiatriske behandling. Vi deler derfor regeringens intention om at hæve kvaliteten og sammenhængen i misbrugsbehandlingen for personer med psykiske lidelser.

Behandling af dobbeltbelastede ikke løst alene ved at flytte ansvaret
Det er afgørende for Selveje Danmark at påpege, at problemerne med behandling af dobbeltbelastede ikke er løst alene ved at flytte ansvaret over i regionerne. Hos personer med dobbeltdiagnoser er der ofte knyttet væsentlige sociale problemer til deres situation. Det betyder, at der er behov for at sammentænke behandlingen ud fra et misbrugs-, psykiatrisk og socialt perspektiv. En placering af ansvaret for behandling af dobbeltdiagnosticerede i regionerne bør derfor også tage højde for behovet for en social indsats med inddragelse af pårørende og tæt samarbejde med hjemkommunen.

Danske Regioner vil opbygge egen kapacitet på området
I henhold til Danske Regioners udspil om mental sundhed fra marts måned 2018, har regionerne til hensigt at udvikle nye behandlingstilbud, der skal tilbyde borgerne behandling af psykisk sygdom og misbrug af såvel alkohol, stoffer og medicin i et integreret behandlingsforløb i den regionale psykiatri. Konkret skal der opbygges ny specialiseret kapacitet i hver af de fem regioner, som kan understøtte, at den lokalt forankrede regionale psykiatri kan varetage opgaven tæt på borgeren. Regionerne forholder sig til gengæld mindre til, hvordan borgerens ofte komplekse sociale problemer skal løses.

Selveje Danmark er bekymret over det relativt beskedne fokus på de sociale problemstillinger i forbindelse med behandlingen af dobbeltdiagnosticerede, da de berørte borgergrupper ofte reelt er trippelt udfordret.  Selveje Danmark ser også gerne både regeringen og regionerne aktivt medtænke de selvejende misbrugsbehandlingstilbud i fremtidens behandling frem for blot at opbygge en konkurrerende kapacitet i regionerne.

Sporene fra kommunalreformen skræmmer
Det er tidligere set, i forbindelse med at en offentlig myndighed har overtaget ansvaret for et nyt velfærdsområde, at myndigheden har opbygget egen kapacitet og derved kvalt de ikke-offentlige tilbud med en afspecialisering til følge, fx på det specialiserede socialområde i forbindelse med kommunalreformen. Her overtog kommunerne ansvaret for området fra de daværende amter og opbyggede egne tilbud i en tro på, at de selv kunne løse opgaven, uden at skele til den specialisering, der allerede var tilstede hos de ikke-offentlige leverandører. Konsekvensen var, at de ikke-offentlige tilbud blev kvalt, og der er i dag fortsat et efterslæb i flere kommuner, i forhold til at kunne tilbyde en indsats på samme specialiseringsniveau som før reformen.

KL i kritik af regionernes udspil
KL har i skarpe vendinger kritiseret Danske Regioners ønske om at overtage misbrugsbehandlingen af alle borgere med dobbeltdiagnoser. KL mener, det kun vil være relevant at overdrage misbrugsbehandlingen af den relativt begrænsede gruppe af borgere, der har massive psykiske lidelser og voldsomt misbrug i kombination.

For at læse regeringens sundhedspolitiske udspil: Sundhed, hvor du er – klik her.

For at læse Danske Regioners udspil: Mental sundhed et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug – klik her.

For at læse KLs kritik af regionernes udspil – klik her.

 

Der er lukket for kommentarer.