Regeringens finanslovsudspil vil skattefritage selvejende organisationer

Under overskriften ”Større tryghed og mere nærhed” fremlagde regeringen torsdag den 30. august sit finanslovsudspil. Udspillet indeholder en række gode takter, herunder skattefritagelse af selvejende organisationer. Nedenstående giver et overblik over nogle af de centrale initiativer for selvejende tilbud.

Skattefritagelse for selvejende institutioner
Regeringen vil skattefritage selvejende institutioner for ældre, handicappede og udsatte samt almennyttige institutioner og foreninger på kultur- og idrætsområdet. Det præcise indhold af forslaget kendes endnu ikke, men af regeringens udspil fremgår det, at skattefritagelsen sker med henblik på at forbedre vilkårene for den nævnt type organisationer og mindske den administrative belastning. Det vil være en betingelse for skattefritagelsen, at overskuddet alene kan anvendes til institutionens formål.

Jon Krog, branchedirektør i Selveje Danmark, er begejstret for for forslaget. Han ser det som en anerkendelse af det velfærdsarbejde, som de selvejende organisationer bedriver i dagligdagen.

– Det er jo netop pointen, når der arbejdes for et formål eller en målgruppe, at midlerne, der kommer ind i organisationen, helt og holdent går til netop det formål eller den målgruppe, udtaler Jon Krog til Altinget.

Psykiatri
Regeringen har en ambition om, at borgere med psykiske lidelser ligestilles med borgere med fysiske lidelser. Derfor vil regeringen i efteråret præsentere en samlet plan for psykiatriens udvikling, der sætter rammerne for udviklingen af indsatsen til borgere med psykiske lidelser frem mod 2025. Som led i planen ønsker regeringen bl.a. at iværksætte målrettede initiativer til borgere med de sværeste psykiske lidelser med henblik på at sikre en bedre sammenhæng i indsatsen, forebygge tvangsindlæggelser og nedbringe brugen af tvang i behandlingen.

Regeringen vil afsætte 100 mio. kroner årligt til psykiatrien i perioden 2019-2022 . Derudover vil regeringen i udmøntningen af satspuljen tildele psykiatriområde 235 mio. kr. årligt frem til 2022.

Styrket ældrepleje
Regeringen vil bl.a. styrke kommunernes arbejde med at reducere ensomhed blandt ældre. Dertil skal initiativet også understøtte kommunernes indsats med bekæmpelse af tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Ligeledes vil regeringen iværksætte initiativer, der kan imødegå udfordringer med rekruttering af SOSU-personale mv. Desuden udarbejdes en handlingsplan til bekæmpelse af vold overfor ansatte i ældreplejen.

Bedre sundhed
Regeringen vil i efteråret lancere en samlet sundhedsreform, der skal sikre patienter øget sammenhæng i behandlingen. Reformen indgår også som en del af Sammenhængsreformen. Flere skal opleve nære sundhedstilbud af høj kvalitet og et velfungerende samarbejde om deres behandling mellem almen praksis, kommune og sygehus.

Udsatte, børn og unge
Regeringen vil styrke indsatsen målrettet de første 1.000 dage for børn i sårbare familier med en række nye initiativer. Med udspillet vil regeringen styrke samspillet mellem dagtilbud, familien og sundhedsplejen. Initiativerne skal sikre dagtilbud af endnu højere kvalitet og samtidig hjælpe og vejlede sårbare og udsatte familier med små børn.

Initiativerne giver plads til, at der kan ansættes flere uddannede pædagoger til daginstitutioner med en stor andel af børn fra sårbare og udsatte familier. Desuden lægges der op til et kompetenceløft af ca. 2.500 pædagoger og 1.000 dagplejere. Initiativerne bygger videre på dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud’ fra 2017 og sikrer samlet, at i alt 550 daginstitutioner (svarende til 14 pct. af alle landets daginstitutioner) kan ansætte ekstra pædagoger.  Derudover afsættes der midler til forsøg med udbredelse af indsatser, hvor fagprofessionelle som bl.a. sundhedsplejen og pædagoger kan vejlede og hjælpe sårbare og udsatte småbørnsfamilier i hjemmet. Selveje Danmark hilser udspillet velkommen, men finder dog, at det er langt fra nok, at 14 procent af landets dagtilbud kan ansætte en ekstra pædagog.

Regeringen vil som lede i udmøntningen af satspuljen afsætte ca. 780 mio. kr. til strategiske indsatser målrettet udsatte grupper, herunder også udsatte voksne og handicappede.

Ungdomskriminalitetsreform
Regeringen vil afsætte 162 millioner kroner i 2019, 159 millioner kroner i 2020 og 158 millioner kroner årligt i perioden 2021-2022 til reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Selveje Danmark har i et debatindlæg i Altinget udtrykt bekymring over udspillet – klik her for at læse debatindlægget.

For at læse regeringens finanslovsudspil Større tryghed og mere nærhed – klik her.

Der er lukket for kommentarer.