Politiske indsatsområder

Selveje Danmark arbejder for at sikre den politiske interessevaretagelse for selvejende organisationer. Herunder også være en vigtig aktør i politiske processer, der vedrører forhold knyttet til oprettelsen og driften af institutioner på velfærdsområdet.

Strategiske indsatsområder 2018-2020

Større andel af velfærdsområdet og bedre rammevilkår
I Danmark udgør selvejende organisationer en del af næsten alle velfærdsområder. Men der er på de enkelte velfærdsområder stor forskel på andelen. Selveje Danmark vil arbejde for, at selvejende organisationer i fremtiden udgør en større del af velfærdsområdet i Danmark. Derfor vil vi arbejde for at sikre selvejende organisationer bedre rammevilkår og lige muligheder for at udvikle og drive nye tilbud til gavn for den enkelte borger. Nogle af fokuspunkterne i dette arbejde er:

– Større prisgennemsigtighed og transparens
Selveje Danmark vil arbejde for at sikre en mere fair og lige konkurrence gennem især transparente priser og vilkår i både offentlige såvel som ikke offentlige organisationer. Der er brug for at sætte fokus på de mangler, som der i dag er knyttet til offentlige budgetter, hvor mange reelle omkostninger udelades, og vi vil arbejde for bedre praksis, lovgivning og herunder klagemuligheder på dette område.

– National samarbejdsmodel for relationen ml. selvejende organisationer og det offentlige
Vi vil arbejde politisk for etableringen af en national samarbejdsaftale omhandlende relationen mellem de selvejende organisationer og det offentlige. Ved at sikre en overordnet national aftale skabes også rammen for den helt nødvendige dialog omkring områdets udfordringer og muligheder og derved også vejen henimod bedre ramme- og udviklingsvilkår.

Bedre vilkår for finansiering og adgang til opgaver
Det er helt afgørende, at de selvejende organisationer sikres lige muligheder for adgang til finansiering og opgaver. Der er stadig i både lovgivning og praksis en række udfordringer, som gør det vanskeligt at udvikle og sikre nye velfærdstilbud.

– Fair og afbalancerede udbudsmodeller
De nye muligheder for at anvende rammeudbud betyder, særligt på beskæftigelsesområdet, at kommuner stiller opgaver i udbud uden, at, der selv for vinderen af udbuddet, er nogen garanti for, at aftalen vil blive brugt. Der er behov for, at reglerne omkring rammeudbud justeres således, at der skabes en mere rimelig balance mellem den, der sætter en opgave i udbud, og den der byder på opgaven.

– Styrket offentlig- privat samarbejde til nye paradigmer omkring sociale investeringer
Selveje Danmark vil arbejde for at styrke offentlig privat samarbejde på flere måder og niveauer. Det er helt afgørende at få skabt flere partnerskaber og bedre adgang til kapital.

Vi vil derfor arbejde for at skabe flere netværksmuligheder, mere synlighed omkring de selvejende tilbud og en større politisk forståelse for vigtigheden af at lette adgangen til puljer på velfærdsområdet. Herunder arbejde for at sikre, at vores medlemmer styrkes og inspireres i forhold til tilbudsskrivning, offentlig-privat samarbejde og helt overordnet bliver en relevant del af dialog omkring samt arbejdet med sociale investeringsfonde.

Styrket kvalitetsudvikling og velfærdsinnovation
En vigtig del af Selveje Danmarks strategi er arbejdet for at styrke kvalitet og udvikling i de selvejende organisationer. Selvejende organisationer har et enormt potentiale i forhold til at drive og udvikle nye værdi- og kvalitetsbårne tilbud, der matcher borgernes behov.

Derfor vil vi arbejde for at give vores medlemmer rådgivning af høj kvalitet, tilbyde kurser, uddannelse, netværk og anden vej til inspiration og viden. Alt sammen indsatser, der skal bidrage til at understøtte en kvalitetsdagsorden og udvikle vores medlemsorganisationer.

Større bevidsthed om det unikke ved selveje
Der hersker stadig en stor uvidenhed omkring selvejende organisationers muligheder, rolle og funktion. Og i mange, også nordiske sammenhænge, mangler det selvejende som en selvstændig kategori i forbindelse med analyser og forskning. Vi vil derfor arbejde for at sikre, at de selvejende organisationer får en større plads i offentlighedens og politikernes bevidsthed. Det skal blandt andet gøres ved at skabe endnu større synlighed omkring de gode fortællinger og de gode eksempler fra vores medlemmers virke.

Ligeledes vil vi også understøtte et internt fokus på den værdi, som det kan have for den enkelte organisation, at der arbejdes på baggrund af et klart værdigrundlag og på den værdi og de muligheder, som selvejet giver.

Der er lukket for kommentarer.