STU - ny benchmarkanalyse og best practice-katalog ude nu

Epinion har for Undervisningsministeriet færdiggjort arbejdet med en benchmarkanalyse og et best practice-katalog om fastholdelse og udslusning på STU området. En tidligere evaluering af uddannelsen fra 2017 viste, at STU gør en forskel på målgruppen. Formålet med benchmarkanalysen er at få identificeret vellykkede procedurer og arbejdsgange i den kommunale praksis. Benchmarkanalysen skal danne grundlag for at identificere best practice på området med hensyn til, hvordan kommuner og udbydere af STU kan planlægge og gennemføre en god udslusning fra STU over til andre aktiviteter, samt hvordan en god kommunal praksis undervejs i forløbet kan begrænse negativt frafald fra STU. Best practice-eksemplerne skal på denne måde tjene som inspiration til udvikling af praksis for kommunale medarbejdere og udbydere af STU f.eks. i forhold til at skabe nye samarbejdsformer og procedurer. Eksemplerne kan derved være praksisanvisende mht. til kvaliteten i kommunernes arbejde med STU.
 
Benchmarkanalysen viser, at kommunerne kan påvirke fastholdelse og sikre god udslusning, og at mange kommuner allerede arbejder målrettet for at styrke overgangen fra STU til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Det sker gennem tæt samarbejde mellem relevante aktører, og det sker også ved i højere grad at anvende elementer, herunder praktikforløb, til at afklare den unge allerede inden STU-forløbet er afsluttet.  Når den unge og forældre løbende inddrages i uddannelsesplanen, og der er et stærkt tværfagligt samarbejde mellem elev, forældre, institution og kommune, har det positiv betydning for frafaldet og en positiv sammenhæng med udslusningen.
 
Store kommunale forskelle
Analysen viser også store kommunale forskelle, som bør give anledning til refleksion over indsatsen i nogle kommuner. Eksempelvis er der kun 20% af STU elever i Guldborgsund Kommune, der efter 6 måneder frafalder eller fuldfører til uddannelse eller beskæftigelse medens tallet er 80% i Vallensbæk. De store forskelle viser sig også i forhold til eksempelvis tilkendelse af førtidspension.
 
Selveje Danmark anbefaler 
Selveje Danmark har bidraget med ekspertinterview til rapporten og har naturligvis påpeget nogle af de udfordringer, som selvejende STU udbydere til tider står overfor. Eksempelvis manglende prisgennemsigtighed i de kommunale tilbud, udfordringer med visitationspraksis, hvor mange kommuner ofte har flere kasketter på end godt er. Derfor er det for Selveje Danmark særligt glædeligt, at følgende anbefalinger kom med i rapporten:
 
”VISITATIONSUDVALGETS SAMMENSÆTNING I OVERENSSTEMMELSE MED GOD FORVALTNINGSSKIK
I overensstemmelse med god forvaltningsskik bør man ikke sammenblande dels rollen som indstiller (UU) med rollen som beslutningstager (visitationsudvalget), dels rollen som bestiller (visitationsudvalget) med rollen som leverandør (institutionen).
Den mest hensigtsmæssige sammensætning af visitationsudvalget er derfor den eller de kommunale forvaltninger, der har ansvar for STU og den unge, typisk børne- og ungeforvaltningen og socialforvaltningen, samt jobcentret, som i langt de fleste tilfælde har ansvar for den unge efter endt STU.”
 
Indeholder interessante anbefalinger og perspektiver 
Der er i både best practice-kataloget og benchmarkanalysen mange flere interessante anbefalinger og perspektiver, som understreger, at den rette visitation og stor inddragelse af alle relevante parter har stor positiv indflydelse på tiden efter STU.