Satspulje på beskæftigelsesområdet fokuserer på job og uddannelse til handicappede

Den netop indgåede satspuljeaftale på beskæftigelsesområdet har fokus på at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet. Der afsættes i perioden 2019-2022 ca. 21 millioner kroner til projekter, der henvender sig til målgruppen. Der er tale om puljemidler, hvorfor aktører på området i perioden bør have fokus på mulighederne for at søge midler til konkrete aktiviteter.

Bedre udslusning af STU-elever
I forhold til STU (den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse) er der i perioden afsat 40 millioner. Midlerne er afsat med henblik på at forbedre udslusningen og overgangen fra STU i det tredje og sidste år af uddannelsen.

Nyt om rimelighedskravet
Rimelighedskravet har gennem lang tid udgjort en barriere for ansættelsen af personer i forskellige former for støttet beskæftigelse. Barrieren har bestået i, at der for hver person, der ansættes i støttet beskæftigelse, skal være fem personer i ordinær beskæftigelse. Med den nye aftale etableres en midlertidig forsøgsordning, hvor virksomhederne får mulighed for at ansætte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og modtagere af integrationsydelse, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, i virksomhedspraktik eller løntilskud på baggrund af en timebaseret opgørelse af personer i støttet beskæftigelse.

Det betyder med andre ord, at man kan lægge deltidsansættelser sammen til en fuldtidsstilling. Samtidig undtages førtidspensionister i løntilskud fremover permanent fra rimelighedskravet, ligesom det er tilfældet med fleksjobbere. Da mange i støttet beskæftige netop ikke er ansat på fuld tid, betyder det, at der samlet set åbnes op for at flere kan komme i beskæftigelse.

For at læse aftalen - klik her.