Psykiatrien får et løft på 600 mio.kr.

Den 15. maj har regeringen på vegne af finanslovpartierne indgået en aftale med Danske Regioner om udmøntningen af 600 mio. kr. årligt til en styrket psykiatri.

Aftalen er første skridt i 10-års plan
Aftalen er en del af de midler som regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsatte på finansloven for 2020. Midlerne bidrager til at løse nogle af de akutte udfordringer på psykiatriområdet. Det er imidlertid ikke alle udfordringer, der kan løftes i ét træk. Prioriteringen skal derfor ses i sammenhæng med arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien, der skal sætte en langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien og sammenhængen på tværs af områder.

Bedre normere og delvis omlægning af de 150 særlige pladser

Bedre normering
Med aftalen afsættes der 510 mio. kr. årligt til forbedring af normeringerne i psykiatrien og en styrkelse af kapaciteten. Den styrket kapacitet indebærer også en større fleksibilitet, som giver regionerne mulighed for at omlægge nogle af de såkaldte 'særlige pladser' i psykiatrien til borgere med dobbeltdiagnose, som ikke bliver anvendt, til almindelige sengepladser i psykiatrien i det omfang.

Endeligt igangsættes der en evaluering af de særlige pladser i 2020, hvilket gør det muligt at undersøge de øvrige udfordringer med pladser yderligere.

Styrket retspsykiatri
90 mio. kr. vil årligt blive afsat til at styrke retspsykiatrien, herunder til at udvide antallet af retspsykiatriske senge og styrkelse af behandlingskvaliteten.

Sundheds- og Ældreministeriet vil årligt over en fireårig periode følge, hvordan de tildelte midler til psykiatrien afspejles i regionerne, så det sikres, at de afsatte midler giver et reelt og markant løft af området.

Læs den samlede udmøntningsaftale – klik her