Presset for at omlægge de 150 særlige psykiatriske pladser vokser

Folketinget besluttede i juni 2017 at oprette 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger til borgere med dobbeltdiagnoser og udadreagerende adfærd. Mange af pladserne står stadig tomme. Derfor har regeringen fremsat et lovforslag, der, efter aftale med KL og Danske Regioner, skal lempe visitationskriterierne. Flere organisationer som Bedre Psykiatri, Danske Patienter foruden KL og Danske Regioner selv vil nu omlægge pladserne til almindelige psykiatriske sengepladser, der henvender sig til målgruppen. Det fremgår af deres høringssvar til lovforslaget.

Lempelse af visitationskriterierne er ikke nok
Regeringen lægger i sit lovforslag op til at lempe visitationskriterierne, så ikke alle seks kriterier skal være opfyldt for at blive visiteret til en af de særlige pladser.

Sundhedsministeren vil i den forbindelse blandt andet lempe det såkaldte farlighedskriterium, så der ikke længere stilles krav om, at patienten vurderes at være til nærliggende og væsentlig fare for andre og forudsigelig i sin adfærd. I stedet foreslås det, at det vil være tilstrækkeligt, at patienten vurderes til at være i risiko for at blive til fare for andre og uforudsiglig i sin adfærd. 

Desuden foreslår regeringen at lempe kravet om, at patienten har fået stillet en psykiatrisk diagnose for at blive visiteret til en særlig plads.
Endvidere sættes der fokus på, om borgeren vil have gavn af tilbuddet her og nu, frem for et fokus på patientens historik.

Regeringens imødekommelse af KL og Danske Regioners ønske om justering af visitationskriterierne er dog ikke nok til at tilfredsstille de to organisationer eller andre interesseorganisationer.

Selveje Danmark: Pladserne var et fejlskud
Selveje Danmark har fra start af forholdt sig kritisk til oprettelsen af de særlige psykiatriske pladser, da brancheforeningen har set oprettelsen af pladserne som en symptombehandling på et strukturel problem vedrørende psykiatrien generelle vilkår og koblingen mellem socialpsykiatrien og hospitalspsykiatrien i særdeleshed.

Selveje Danmark ser derfor gerne at de særlige psykiatriske pladser bliver omlagt til sengepladser i psykiatrien på almindelige vilkår. Det er dog afgørende, at pladserne fortsat henvender sig til den hårdt trængte og forsømte målgruppe af borgere med dobbeltdiagnose og udadreagerende adfærd. En gruppe borgere, der alt for længe er blevet tabt mellem flere stole. Til skade for dem selv, medarbejdere i botilbud og samfundet.

Kommuner betaler 26,9 mio. kr. for tomme senge
En optælling på regionernes hjemmesider fra midten af november viser, at 36 ud af 83 pladser stod tomme. De mange tomme pladser koster kommunerne dyrt, da 80 procent af driftsomkostningerne til de særlige pladser finansieres af kommunerne - uanset om pladserne er optaget eller ej. En plads koster årligt 1,9 mio. kr. og har som forudsætning, at patienten frivilligt lader sig indlægge. Opgjort i kroner og øre har kommunerne pr. september 2018 betalt 26,9 mio. kr. for tomme senge.

For at læse lovforslaget - klik her.

Kilder: https://jyllands-posten.dk/, Danske Regioner, Bedre Psykiatri m.fl.