Politisk forståelse mellem A, RV, SF og EL sætter velfærd på den politiske dagsorden

Den politiske forståelse, der er beskrevet i det politiske papir underskrevet af A, RV, SF og EL og som danner baggrund for den socialdemokratiske regering, sætter fokus på velfærdsområdet på en række – for de selvejende organisationer – vigtige områder. Det handler om ældre, udsatte og børneområdet.

Nedenfor fremhæves en række af de indsatsområder, der udpeges af regeringen, og som i særlig grad vil være i fokus for Selveje Danmarkog Selveje Danmarks tilgang til disse.

Forbedre mulighederne for mennesker med handicap
”Der skal være kvalitet og retssikkerhed i tilbuddene til mennesker med handicap og funktionsnedsættelser, og indsatsen skal være præget af en høj faglighed og den nødvendige specialisering. En ny regering vil i samarbejde med relevante aktører gennemføre en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner. En ny regering vil også tage initiativ til, at unge med et handicap eller en funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at tage en uddannelse.”

Selveje Danmarks bemærkninger: Selveje Danmark har gennem de seneste år sammen med bl.a. handicaporganisationerne arbejdet aktivt for at understøtte retssikkerheden for mennesker med handicap og funktionsnedsættelser. Årsagen er, at alt for mange har oplevet en sagsbehandling i kommunerne, der er på kanten af det lovlige, noget som grundlæggende svækker den generelle tillid til systemet og specifikt rammer det enkelte mennesker hårdt. Selveje Danmark støtter derfor fuldt og helt op om indsatsen.

Den anden del af indsatsen knytter sig bl.a. til den opmærksomhed der blev skabt i forhold til de højt specialiserede tilbud under regionerne da regionernes nedlæggelse var på dagsordenen som et led i den tidligere regerings oplæg til en reform af sundhedsområdet. Der har siden kommunalreformen været en løbende af-specialisering af det sociale område, noget der rammer særligt de mindre målgrupper hårdt. Det vil derfor være helt afgørende at der findes en god og holdbar model, ikke blot for de tilbud, der i dag ligger i regionerne, men for alle højt specialiserede tilbud.

Hjælpe de mest udsatte og mennesker på kanten af samfundet
”En ny regering vil føre en aktiv og ambitiøs socialpolitik, og vil blandt andet fremlægge forslag, der:

  • Forbedrer indsatsen for og nedbringer antallet af hjemløse.
  • Mindsker egenbetalingen ved tandpleje – og helst gør det helt gratis – for de mest socialt udsatte.
  • Giver de mest udsatte stofmisbrugere et id-kort, der skal sikre dem mere hjælp og værdighed.
  • Undersøger hvordan det mest hensigtsmæssigt kan sikres, at der ikke udtages profit på private daginstitutioner og sociale opholds- og anbringelsessteder for eksempel efter samme model, som i dag er gældende for fri- og privatskoler. ”

Selveje Danmarks bemærkninger: Et øget fokus på socialt udsatte hilses velkommen, det har gennem alt for lang tid været et underprioriteret område, selve forståelsespapiret anviser ikke meget i forhold til konkrete indsatser udover tandpleje for de mest udsatte. Selveje Danmark vil derfor gå ind i dialogen med social- og indenrigsminister Astrid Krag, medbringende en række forslag, herunder særligt at der skabes ro omkring §§ 109 og 110 området, etableres tryghed omkring de økonomiske rammer og tages stilling til de negative konsekvenser der følger af de aktuelle statsrefusionsregler.

I forhold til spørgsmålet om profit, så vil Selveje Danmark som repræsentant for de selvejende non-profit tilbud naturligvis gå ind i den drøftelse men vort fokus vil i højere grad handle om, hvordan det sikres, at de enkelte tilbud offentlige eller ikke-offentlige har kvalitet i deres arbejde, da det i højere grad har betydning i forhold til de mennesker vi arbejder med- og for end spørgsmålet om, hvordan et eventuelt overskud skal anvendes.

Øge værdigheden i ældreplejen
”Med det mål at give de ældre mest mulig selvbestemmelse og værdighed igangsættes et arbejde, der skal reducere unødvendige dokumentationskrav, kontrol og minuttyranni i ældreplejen og dermed frigøre tid til arbejdet med den enkelte ældre.”

Selveje Danmark bakker helt op om ønsket om, at de ældre gives øget selvbestemmelse og værdighed Det er imidlertid ikke opfattelsen, at det er unødvendige dokumentationskrav, der fjerner muligheden for selvbestemmelse og værdighed. Når det er sagt, støtter Selveje Danmark naturligvis indsatsen mod unødvendig administration, men hvis man virkelig vil understøtte selvbestemmelsen for de ældre, så handler det om at sikre, at kommunerne fremover fastsætter reelle takster på ældreområdet, og at der generelt bliver indgået en overordnet aftale om samspillet mellem aktørerne på området.

Løfte psykiatrien
”En ny regering vil invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom samt med følgende prioriteter:

  • Forebyggelse af psykisk sårbarhed. 
  • En større forebyggende indsats og flere tværgående behandlingstilbud.
  • Flere sengepladser i psykiatrien.

En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den omfatter 6-24-årige. ”

Selveje Danmark finder indsatsen i forhold til psykiatrien helt afgørende, og bakker op om de indsatsområder, der udpeges. Som supplement til dem vil Selveje Danmark i arbejdet yderligere pege på behovet for et langt mere velfungerende samspil mellem den regionale psykiatri og de socialpædagogiske bo- og opholdssteder. Alt for mange mennesker falder ned i tomrum mellem de to systemer og risikerer i sidste ende at gå til grunde.

Du kan læse regeringens forståelsespapir - klik her.