Orientering fra Selveje Danmark om corona #6

20. marts 2020

Kære medlemmer

En ny opdatering fra os i Selveje Danmark.

Test for corona
Der hersker lige nu en enorm usikkerhed om mulighederne for at få testet kritisk personale for corona-smitte. Det handler i vid udstrækning om personale i ældreplejen, der i det daglige netop er i kontakt med en meget sårbare gruppe af ældre. Sundhedsstyrelsen meddelte tidligere, at kritisk personale efter henvisning fra egen læge kunne blive testet, men i praksis synes den besked ikke at være kommet frem til de dele af sundhedsvæsnet der faktisk udfører disse test.

Det har skabt en enormt uholdbar situation, fordi de test netop skulle gennemføres for at sikre, at kritisk personale kunne komme tilbage i arbejde. Nu har de i stedet oplevet at blive afvist, med forskellige argumenter. Den sag er af Dansk Erhverv og Selveje Danmark rejst overfor Sundhedsmyndighederne og der er i dag også massiv pressedækning på problemet - klik her

Det forlyder – men jeg har det ikke bekræftet – at testkapaciteten i starten af næste uge forøges markant. Hermed skulle det også blive lettere for hospitaler at overholde retningslinjerne i forhold til test – også af kritisk personale i bl.a. ældreplejen.
Se orienteringsskrivelsen af 16. marts - klik her 

Tilbage på arbejde efter 48 timers symptomfrihed
Der synes også at være en usikkerhed omkring, hvor længe personale skal blive væk fra arbejdet, hvis de oplever symptomer eller har været steder, hvor der kan have været risiko for smitte.

Her lyder anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen bl.a.:

Sundhedspersonale m.v.
For personale i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, der i deres arbejde har haft nær kontakt med patient med bekræftet COVID-19, påhviler der personalelederen en særlig skærpet forpligtelse til at sikre, at medarbejderen har øget opmærksomhed på mulige symptomer på COVID-19, herunder feber, hoste, åndenød, muskel/ledsmerter, træthed og hovedpine, men også milde forkølelses-symptomer, til og med 14. dag efter kontakt.

Asymptomatiske medarbejdere, og medarbejdere med banale symptomer, som ikke er forenelige med COVID-19, kan gå på arbejde som normalt. Medarbejdere må ikke møde ved lette luftvejssymptomer som kan give mistanke om COVID-19, og skal forlade arbejdspladsen ved symptomdebut efter arbejdsstart. Ved luftvejssymptomer kan medarbejderen møde på arbejde fra 48 timer efter symptomfrihed.

Medarbejdere, der varetager kritiske funktioner i sundhedsvæsenet2, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, og som har lette til moderate symptomer forenelige med COVID-19, kan efter telefonisk visitation ved læge henvises til vurdering og test for COVID-19, såfremt det findes hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding (se side 5). Medarbejderen kan møde på arbejde efter negativ test for COVID-19 trods fortsat lette øvre luftevejssymptomer.

Ovennævnte følger af Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 18. marts - klik her

Ud fra disse anbefalinger så kan personale, der ikke har symptomer, der er forenelige med corona vende tilbage til arbejdet efter 48 timer, og behøver derfor ikke en test (og vil heller ikke kunne få en). Mens kritisk personale, der har sådanne symptomer kan få en test, hvorefter de (hvis den er negativ) kan møde på arbejde.

Social- og Indenrigsministeriet forlænger puljen til nødovernatning til udgangen af april
Social- og Indenrigsministeriet forlænger puljen til nødovernatning, så nødherberger kan holde åbent indtil udgangen af april.
Ordningen omfatter kommuner såvel som NGO’er.
Læs mere - klik her

Nye anbefalinger for at beskytte sårbare borgere på rusmiddelcentre mod coronasmitte
Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalinger til landets rusmiddelcentre og sociale brugerorganisationer, hvor de beder tilbuddene overveje en række midlertidige ændringer.
Heriblandt om det er muligt, at medicin kan medgives til sårbare borgere for en længere periode end normalt, og om udsættelse af lægefaglige og socialfaglige aftaler, hvis de ikke er af stor betydning for patienternes helbred.
Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger for indsatser på landets rusmiddelcentre - klik her 

Bekendtgørelser på sundhedsområdet, der også er relevante for socialområdet
Det er vigtigt at være opmærksom på, at bekendtgørelserne fra Sundheds-og Ældreministeriet også gælder for socialområdet og herunder bl.a. botil-bud og almene plejeboliger for personer med handicap, når/hvis beboere på sociale botilbud mv. bliver syge af corona.
Det drejer sig bl.a. om følgende bekendtgørelser:

Bekendtgørelsen nr. 214 om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling m.v. giver Styrelsen for Patientsikkerhed mulig-hed for at tvangsindlægge, isolere og/eller tvangsbehandle borgere, som er syge, herunder med bistand fra politiet om nødvendigt:
Bekendtgørelsen nr. 214 om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smit-somme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
Læs mere - klik her 

Bekendtgørelse nr. 219 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at træffe afgørelse om at fravige trufne afgørelser efter servicelovens §§ 83, 83a, 84 og 86, når det på baggrund af en samlet vurdering af kommunens samlede pleje- og personalekapacitet er nødvendigt i forbindelse med håndteringen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19):
Bekendtgørelse nr. 219 om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
Læs mere - klik her 

Sundhedsstyrelsen besvarer en række spørgsmål fra Socialministeriet
Sundhedsstyrelsen har skriftligt besvaret en række spørgsmål fra Social- og Indenrigsministeriet. Det handler primært om, hvordan man skal forholde sig i forbindelse med kontakt til personer med corona, i forskellige sammenhænge.
Læs svarene fra Sundhedsstyrelsen - klik her

Spørgsmål og svar fra Sundheds- og Ældreministeriet
Også Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en række svar, på nogen af de spørgsmål ministeriet har modtaget. Det handler bl.a. om, hvordan man skal forholde sig i forhold til borgere der ikke ønsker at modtage behandling, eller indgå i de beskyttende foranstaltninger der er iværksat.
Læs svarene fra Sundheds- og Ældreministeriet - klik her 

Lov om lønkompensation
Folketinget behandler nu den lov, der skal danne grundlag for aftalen om lønkompensation. Selveje Danmark glæder sig naturligvis over at det politiske system, på den måde søger at skabe en øget økonomisk sikkerhed for arbejdsgivere og lønmodtagere, men samtidig hæfter vi os ved at muligheden for lønkompensation ikke omfatter virksomheder der modtager mere en 50 procent offentlig støtte.

Det vil ramme en række organisationer, der har aktiviteter der er finansieret via offentlige puljemidler eller som er på finansloven. Da de organisationer, samtidig er aktive på nogle områder (f.eks. beskæftigelsesområdet) hvor al aktivitet i øjeblikket er ophørt, så bringer det dem i en situation, hvor de hverken har indtægter eller adgang til f.eks. lønkompensation.
Er du yderligere interesseret i forslaget om lønkompensation? - klik her

Selveje Danmark søger at løfte den problemstilling overfor det politiske system, og vil løbende følge udviklingen.

Dertil vil jeg ønske jer alle en god fredag, vi tænker på jer, og vil fra vores plads kan gøre alt vi kan for at hjælpe og understøtte jer i denne mærkelige tid.

Venlig hilsen

Jon Thorlacius Krog
Branchedirektør, MPA