Orientering fra Selveje Danmark om corona #4

Kære medlemmer

Her følger en opdatering i forhold til den situation vi alle sammen forsøger at arbejde os igennem på bedste vis.

Nye retningslinjer for test af ansætte med kritiske funktioner i bl.a. ældreplejen og det sociale område
Selveje Danmark har netop via Dansk Erhverv modtaget nedenstående fra Sundhedsstyrelsen:

Medarbejdere, der varetager kritiske funktioner i sundhedsvæsenet2 , ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, og som har lette til moderate symptomer forenelige med COVID-19, kan efter telefonisk visitation ved læge henvises til vurdering og test for COVID-19, såfremt det findes hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding (se side 5). Medarbejderen kan møde på arbejde efter negativ test for COVID-19 trods fortsat lette øvre luftevejssymptomer. Medarbejdere, der varetager særligt kritiske funktioner i øvrige sektorer, kan efter indstilling fra arbejdsgiver og efter telefonisk visitation ved læge henvises til vurdering og test for COVID-19, såfremt hurtig raskmelding er nødvendigt for opretholdelse af samfundskritiske funktioner.

Klik her for at læse retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder mv.
Styrelsen for Patientsikkerhed har netop udsendt et brev til alle landets kommunalbestyrelser, i hvilket de pålægges at gennemføre et egentligt forbud mod besøgenes adgang til en række institutioner. Udover plejehjem og bosteder og anbringelsessteder så omfatter forbuddet også private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer.

Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Undtaget fra forbuddet er helt særlige situationer, som de situationer, hvor et ældre menneske ligger for døden. Men det indskærpes, at besøg i den forbindelse sker under iagttagelse af meget skærpede hensyn.

Se brevet fra Styrelsen for Patientsikkerhed - klik her

Ny bekendtgørelser om den kommunale sagsbehandling på det sociale område
Socialministeriet har netop udsendt et bekendtgørelse, der skal gøre det muligt for kommuner at foretage de nødvendige prioriteringer i det sociale arbejde. Bekendtgørelsen retter sig primært mod kommunerne, men den opstiller samtidig en række områder, hvor kommunerne skal sikre borgerne den nødvendige hjælp.

De områder, hvor kommunerne skal fastholde deres indsats handler bl.a. om anbringelse af børn udenfor hjemmet og paragrafferne 107, 108, 109 og 110.

På andre områder gives der med bekendtgørelsen mulighed for at foretage nødvendige prioriteringer, ligesom visse bestemmelser i forvaltningsloven sættes ud af kraft. Til bekendtgørelsen er tillige udarbejdet en orienteringsskrivelse.

Selveje Danmark har fra medlemmer fået spørgsmål om, hvordan man som f.eks. anbringelsessted eller 107 tilbud skal forholde sig, hvis børn eller unge som konsekvens af corona ikke kan deltage i undervisning og derfor har behov for en anden form for støtte i dagtimerne. Af orienteringsskrivelsen fremgår, at det enkelte tilbud skal kontakte den eller de anbringende kommuner, med henblik på at et sådan tilbud iværksættes. Det er således som udgangspunkt et kommunalt ansvar at et sådan tilbud gives – såfremt det ikke er indeholdt i den allerede indgåede aftale.

Link til såvel bekendtgørelse som orienteringsskrivelse kan findes via ministeriets hjemmesidev- klik her.

Bekendtgørelsen ophæves igen den 1. juli 2020.

Forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer
Regeringen bekendtgjorde i går et forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer. Et i sig selv voldsomt indgreb, men jo også et indgreb, der rejser en række spørgsmål på det sociale område, hvor rigtig mange af jer jo arbejder i organisationer og tilbud med mere end 10 beboere og ansatte tilstede.

Der er i skrivende stund ikke kommet klare anvisninger på hvordan de nye retningslinjer skal fortolkes, men her er der jo en række modsat rettede forhold, der gør sig gældende.

Min anbefaling vil være, at I fortsætter livet indendørs under iagttagelse af alle fornødne forholdsregler og jeres egne professionelle og sundhedsfaglige vurderinger, og så vil vi afvente en nærmere afklaring af, hvordan forbuddet skal forstås på velfærdsområdet.

Værnemidler og corona-test
En række af jer har rejst spørgsmål til de udfordringer I oplever i forhold til at kunne anskaffe de nødvendige værnemidler. Det er en meget relevant udfordringer at få sat fokus på, da vi ellers risikerer at mangle helt nødvendigt personale på f.eks. botilbud.

Selveje Danmark har derfor drøftet sagen med Dansk Erhverv, der løfter den op overfor Sundhedsstyrelsen.

Og så lige lidt om lønkompensation og sygedagpengerefusion

Der er indenfor de sidste dage indgået et par vigtige aftaler mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Det handler om lønkompensation og refusion af sygedagpenge.

Aftale om lønkompensation
Regeringen og arbejdsmarkedet parter har den 15. marts 2020 indgået aftale om lønkompensation på det private arbejdsmarked.

Aftalen gælder for lønmodtagere i private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt, som følge af corona og derfor står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Aftalen omfatter fyringstruede medarbejdere, hvor virksomheden, som et alternativ til opsigelse, kan sende medarbejderne hjem med løn og uden at de arbejder. Vær samtidig opmærksom på at ordningen som udgangspunkt ikke gælder de der modtager mere end 50 procent i offentlig driftsstøtte, men da driftsstøtte ikke omfatter salg til kommuner af enkelt tilbud f.eks. 107 området, vil det primært kunne påvirke tilbud på driftsoverenskomst. De vil så omvendt være sikret gennem netop driftsoverenskomsten.

Virksomheden kan herefter opnå lønkompensation for medarbejderens løn på maksimalt kr. 23.000 pr. måned, mens medarbejderen skal afvikle 5 dages ferie/afspadsering/tjenestefri uden løn. Den midlertidige ordning af gældende fra den 9. marts til den 9. juni 2020.

Læs mere om nærmere vilkår og regler for ordningen - klik her.
Se Dansk Erhvervs vejledning om samme - klik her.

Sygedagpengerefusion fra dag 1
Folketinget har den 17. marts 2020 vedtaget en lov, der giver ret til refusion af sygedagpenge fra medarbejderens første fraværsdag, hvis fraværet er begrundet i medarbejderens smitte med coronavirus eller en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse coronavirus.

Loven indebærer, at den normale arbejdsgiverperiode på 30 dage bliver suspenderet, såfremt medarbejderens fravær er begrundet i coronavirus.

Det er præciseret i bemærkningerne til loven, hvilke personer, der falder ind under kategorien om ”anbefalet hjemmeophold fra sundhedsmyndighederne”.

Læs mere om nærmere vilkår og regler for ordningen - klik her.

Læs den vedtagne lov om ændring af sygedagpenge - klik her.

Og så vil jeg afslutningsvist lige huske jer alle på, at I via Selveje Danmark er en del af et fantastisk netværk med mere end 260 organisationer. I denne sammenhæng så husk det og brug hinanden. Der kan sagtens være gode idéer der er opstået et sted og som kan bruges andre. Så lad det være en lille opfordring til også at drøfte udfordringer på tværs – ligesom I altid er velkomne til at ringe til os i sekretariatet.

Venlig hilsen

Jon Thorlacius Krog
Branchedirektør, MPA