Ny undersøgelse giver et indblik i visitation til botilbud

Ankestyrelsen har undersøgt seks kommuners praksis og overvejelser, når de skal udrede en borgers støttebehov og visitere til et botilbud.

Formålet med undersøgelsen er at belyse kommuners praksis, overvejelser og konkrete hensyn, når de visiterer en borger til et konkret botilbud.

Undersøgelsen belyser nedenstående hovedspørgsmål:

 1. Hvordan er kommunernes organisering og arbejdsgange for visitation til botilbud, opfølgning og personrettet tilsyn og for re-visitation?
 2. Hvilke overvejelser gør kommunerne sig i forbindelse med visitation til botilbud, opfølgning og re-visitation, hvilke konkrete hensyn tager de, og hvordan vægtes disse hensyn?
 3. Hvordan kan et sagsforløb eksempelvis se ud, når kommunerne visiterer til de typer af botilbud, der indgår i undersøgelsen?

Kort opsummering af undersøgelsens hovedresultater:

 • Alle interviewkommuner anvender Voksenudredningsmodellen.
 • En borger kommer på botilbud, når støttebehovet er omfattende.
 • Sagsbehandlerne bruger Tilbudsportalen og erfaringer til at finde botilbud.
 • Målgruppematchet vægtes højere end øvrige hensyn.
 • Inddragelse af borgere eller pårørende i valg af botilbud varierer.
 • Det kan have betydning for valg af botilbud, at tilbuddet er specialiseret.
 • Mangel på botilbudspladser og tid kan udfordre matching.
 • Status for borgerens ophold og handleplan er vigtig. 
 • Kommunerne vil løse borgerens udfordringer på botilbuddet, men revisitation kan blive nødvendigt. 

Metode og datagrundlag
Undersøgelsen er baseret på en kvalitativ gennemgang af i alt 48 sager om visitation til botilbud. Derudover er der gennemført gruppeinterview med sagsbehandlere i de seks kommuner.

Læs hele publikation – klik her