Ny rapport giver gode råd i svære anbringelsessager

VIVE har i samarbejde med VISO udarbejdet en ny rapport, der har fokus på at opsamle erfaringer og læringspotentialer omkring rådgivningsforløb i svære anbringelsessager.

Rapporten giver et indblik i, hvad der kendetegner børn og unge i svære anbringelsessager, hvordan børnenes anbringelsesforløb ser ud, og hvilke udfordringer anbringelserne rummer. Rapporten illustrerer også, hvilke årsager der kan være til, at VISO inddrages i sagerne, og hvordan et VISO-rådgivningsforløb kan se ud.

Metodetilgang og vidensgrundlag
Den viden der formidles i rapporten, er tilvejebragt med afsæt:

  • En analyse af sagsdokumentation i 22 udvalgte VISO-rådgivningsforløb i børn og unges anbringelsessager
  • Kvalitative fokusgruppeinterview med i alt otte VISO-specialister om deres erfaringer med at rådgive i sager om børn og unge i anbringelser


Undersøgelsens hovedresultater

Børnenes udfordringer og familiebaggrunde
Kendetegnende for familiebaggrunden hos børn og unge i anbringelser er ofte, at der er tale om familier med tunge sociale belastninger tæt inde på livet. Børnene selv har ofte sammensatte udfordringer, som f.eks. kan handle om udviklingsforstyrrelser, kognitive udfordringer, skolevægring og risikoadfærd.

Anbringelsesforløbet forud for VISO-rådgivningen
I mindst halvdelen af de analyserede komplekse anbringelsessager har der været sammenbrud i anbringelsen. I en række af sagerne, er sammenbruddet udløst af, at barnet gradvist trives dårligere i sin plejefamilie og samtidig får en mere behandlingskrævende adfærd.

Et andet typisk sammenbrudsforløb i de analyserede sager vedrører unge anbragte, der i takt med teenagelivet kommer i kontakt med fx alkohol, stoffer, kriminalitet eller seksuel risikoadfærd, der i kombination med psykisk sårbarhed kan afføde store konflikter med familie, venner og fagpersonale.

Udfordringer i samarbejdet om børnene
Ud fra de analyserede sager tegnes et billede af, at de samarbejdsudfordringer, der beskrives, hænger sammen, men er udtryk for forskellige årsagskæder og dynamikker. Hvis anbringelsesstedet og forældrene til barnet har svært ved at samarbejde, giver det også ofte vanskeligt samvær mellem barn og forældre. Hvis fagprofessionelle omkring barnet ikke er enige om målsætninger for barnet og vejen dertil, vil det påvirke barnet, men kan også gøre et svært for forældrene at spille en konstruktiv rolle for barnet.

Opmærksomhedspunkter og læringspotentialer
Med afsæt i analyserne udmunder rapporten i følgende opmærksomhedspunkter og læringspotentialer:

  • Involver barnet og familien
  • Tidlig og grundig udredning
  • Skab gensidig forståelse og forpligtigelse i samarbejdet
  • Støtte til barnets nære netværk
  • Behov for specialiserede og tværfaglige kompetender
  • Langsigtet planlægning kan være vigtig

Se rapporten – klik her