Ny analyse viser stigende udgifter på det specialiserede socialområde

Kommunerne i Region Sjælland har oplevet en stigning i udgifterne på det specialiserede børn og ungeområde og voksenområdet fra 2014 til 2018. Det viser to nye undersøgelser fra VIVE.

Den 6. september 2019 udkom VIVE med to udgivelser: Én for det specialiserede børn- og ungeområde, og én for det specialiserede voksenområde.
Baggrunden for undersøgelsen er kommunernes brug af de nye analyser, som grundlag for fælles styringsinformation på området. Analyserne sammenligner udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede socialområde i de 17 kommuner i Region Sjælland, med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik og de enkelte kommuner.

Fælles for de to udgivelser er variationen i udgiftsstigningen mellem kommunerne. Stigningen kan, ifølge VIVE, hænge sammen med at brugerne har forskellige behov, men kan også skyldes, at kommunerne har forskellig praksis for visitation.

Børn og unge-området
Udgifterne til det specialiserede børn- og ungeområdet er steget med 10 procent fra 2014 til 2018 i kommunerne i Region Sjælland. Stigningen i udgifterne dækker dels over, at flere børn og unge modtog en social foranstaltning i perioden – og dels over, at udgifterne til det enkelte barn eller unge, der modtager en foranstaltning, er steget.

Udgifter pr. 0-22-årig
Set under ét ligger udgiftsniveauet på det specialiserede børn og unge-område blandt kommunerne i Region Sjælland over landsgennemsnittet. Samlet set bruger kommunerne i Region Sjælland 11.863 kr. pr. 0-22-årig indbygger på området i 2018, hvortil landsgennemsnittet er på 9.562 kr. pr. 0-22-årig indbygger. Stigningen afhænger dog af foranstaltningstypen, da Region Sjælland bruger færre penge på døgninstitutioner, men flere penge på familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder samt forebyggende foranstaltninger.
Blandt de 17 kommuner i Region Sjælland, er der forskel på udgifterne, både samlet set og fordelt på foranstaltninger. De samlede udgifter i 2018 varierer mellem RS17-kommunerne fra ca. 6.900 kr. til 24.400 kr. pr. 0-22-årig indbygger. De fleste RS17-kommuner har haft faldende udgifter til døgninstitutioner (11 kommuner), men stigende udgifter til familiepleje og opholdssteder (13 kommuner) og til forebyggende foranstaltninger (12 kommuner)

Brugerandele – modtagere pr. 0-17 årig
Der er 3 % flere børn og unge i kommunerne i Region Sjælland, der i 2018 modtager en social foranstaltning, end det var tilfældet i 2014. De samlede brugerandele varierer fra 209 til 659 foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17-årige indbyggere i kommunerne. 10 kommuner har haft stigende samlede brugerandele på området i perioden, fem har haft faldende brugerandele, mens brugerandelen i en enkelt kommune har været stabil.

Enhedsudgifter – udgifter pr. modtager
I den gennemsnitlige RS17-kommune er enhedsudgifterne pr. foranstaltningsmodtager i alt steget med 5 %. De samlede enhedsudgifter varierer fra 286.000 kr. pr. foranstaltningsmodtager i den billigste kommune, til 805.000 kr. i den dyreste kommune.

Læs hele rapporten - klik her

Voksenområdet
Fra 2014 til 2018 er udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde pr. 18-64-årig indbygger steget med 10% i kommunerne i Region Sjælland, hvilket er over landsgennemsnittet, som er steget med 6%. I samme periode er andelen af botilbudsmodtagere faldet en anelse, mens enhedsudgifterne til botilbud er steget.
Analysen viser en sammenhæng mellem stigende brugerandele og faldende enhedsudgifter fra 2014 til 2018. Jo flere af en kommunes borgere, der bor i botilbud, des billigere er den enkelte botilbudsmodtager derfor også.

Udgifter pr. 18-64-årig
Alle kommuner i Region Sjælland har haft stigende udgifter i perioden 2014 til 2018, og ligger i intervallet 4-24 %.
Der er dog forskel på kommunernes udgifter til voksenområdet i 2018, både samlet set og fordelt på ydelses-/tilbudstyper. De samlede udgifter i 2018 varierer mellem kommunerne fra ca. 6.700 kr. til ca. 14.700 kr. pr. 18-64-årig indbygger. Ser man på de forskellige typer af ydelser og tilbud, varierer udgifterne til § 107- og 108-botilbud samt botilbudslignende tilbud og § 85-støtte i eget hjem forholdsvis meget mellem kommunerne. Forskellene udlignes dog, når man ser på de samlede udgifter til botilbudsområdet under ét og § 85-støtte i eget hjem.

Brugerandele – brugere pr. 18-64-årig
Der har været et fald på 3 % i det samlede antal borgere i botilbud og botilbudslignende tilbud fra 2014 til 2018. Brugerandelene på de øvrige ydelses-/tilbudstyper er til gengæld steget i samme periode. Kommunen med flest modtagere af botilbud og støtte pr. 10.000 18-64-årige indbyggere har dobbelt så mange modtagere, som kommunen med færrest. Syv kommuner har haft faldende brugerandele i botilbud og støtte i perioden, mens otte har haft stigende brugerandele.

Enhedsudgifter – udgifter pr. bruger
I kommunerne i Region Sjælland er enhedsudgifterne generelt steget fra 2014 til 2018 på det specialiserede voksenområde. En gennemsnitlig botilbudsmodtager er 12 % dyrere i 2018 end i 2014. Der har i de enkelte kommuner været stigninger i de samlede enhedsudgifter i botilbud på op til 49 % og fald på op til 17 %.

Læs hele rapporten - klik her