Ny analyse af ankesystemet på det specialiserede socialområde

Regeringen og KL aftalte med ”Aftale om kommunernes økonomi for 2018” at afdække Ankestyrelsens praksis. Formålet med analysen var at opnå viden om udviklingen i Ankestyrelsens praksis og afgørelser samt afdække, hvordan lovgivning, ankepraksis og kommunal sagsbehandling i dag påvirker kommunernes handlerum og understøtter en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for borgerne.

Analysen er nu afsluttet, og på den baggrund har Regeringen og KL som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2019 aftalt en række tiltag, som kan styrke ankepraksissen på det specialiserede socialområde:


Tiltag rettet mod de lovgivningsmæssige rammer

  • Snitflader mellem centrale bestemmelser i serviceloven vedrørende kommunernes rehabiliterende arbejde og botilbudsområdet (§§ 85 og 107): Afdækning af veje (styrket vejledning og/eller præciseringer af reglerne) til at skabe klarere målgruppeafgrænsninger for herved at sikre bedre muligheder for, at kommunerne kan arbejde rehabiliterende og med udgangspunkt i, at borgeren skal modtage den mindst indgribende indsats.
    Tiltag til styrkelse af Ankestyrelsens praksiskoordinerende virksomhed mv.
  • Data om årsager til omgørelse: Ny registrering i Ankestyrelsen af årsager til hjemvisning, ophævelse eller ændringen af en sag med henblik på at styrke viden om årsag til omgørelsen til gavn for den lokale udvikling af praksis og arbejdet med de faglige områder. Dette skal ligeledes danne afsæt for et styrket grundlag for en nuanceret kommunikation om kvaliteten af den kommunale sagsbehandling.
  • Styrket intern vejledning: Ankestyrelsen vil internt sætte fokus på at tydeliggøre, hvilken dokumentation der efterspørges fra kommunerne, når en sag hjemvises, samt præcisere årsagerne til hjemvisninger og ændringer, herunder tage initiativ til dialog med kommunerne, når det skønnes relevant, så flere sager kan repareres frem for hjemvises.
  • Styrket vejledning til og dialog med kommunerne: Ankestyrelsen vil i samarbejde med kommunerne styrke sin vejledningsindsats og dialog med kommunerne gennem fx udvikling af digitale løsninger, tilbud om kvalitetsmålingsværktøjer, kurser, længerevarende forløb og læringsteams mv.

Samtidig vil KL og Ankestyrelsen i samarbejde etablere en ny dialogstruktur for, hvordan fremtidige udfordringer kan håndteres i dialog og samarbejde mellem Ankestyrelsen og kommunerne. Dette kan fx være i form af etablering af et dialogforum mellem KL, Ankestyrelsen og relevante ministerier.

Tiltag til styrkelse af den kommunale sags- og klagesagsbehandling

  • Styrket kommunal sagsbehandling: Tiltag på lokalt niveau, herunder øget fokus på at styrke begrundelserne i kommunale afgørelser og øget systematik og tjeklister for genvurdering og indsendelse af klager. KL vil bistå med formidling og implementering af de konkrete løsningsforslag til kommunerne.

Analysen er baseret på 192 hjemviste og/eller ændrede sager i perioden 2015-2017 på det specialiserede børne- og voksenområde samt interviews med repræsentanter fra kommuner og Ankestyrelsen.

Læs hele analysen – klik her.