Lov om sociale frikort trådt i kraft

Den 2. januar 2019 trådte loven om sociale frikort i kraft, en lov der gør det muligt for socialt udsatte at tjene lidt ekstra penge uden at blive trukket i ydelser.
 
Ved et socialt frikort forstås en mulighed for, at udsatte borgere kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.
 
Det sociale frikort er et led i satspuljeaftalen fra 2018, og ordningen er i første omgang en forsøgsordning, der gælder i perioden 2019 og 2020. Herefter skal ordningen evalueres inden der kan tages stilling til en eventuel videreførelse.
 
Et godt initiativ
Det sociale frikort er et rigtig godt initiativ, der gør det muligt for socialt udsatte at tjene lidt ekstra penge uden at det samtidig fører til reduktioner i ydelser eller forøgelse af borgerens egenbetaling, hvis borgeren tillige er visiteret til et tilbud efter serviceloven.
 
Om det sociale frikort så også bliver til en faktisk succes afhænger herefter af villigheden til at skabe små jobs i såvel det offentlige som det private, samt tilsvarende om de jobs så kan matches med en berettiget ansøger. Berettiget skal i denne sammenhæng forstås som en person, der af sin kommune efter at have ansøgt om det er blevet visiteret til ordningen.
 
Kriterierne for at blive visiteret til et socialt frikort er:
  1. Opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service,
  2. Hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af et socialt frikort og
  3. Opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik.
 
Selveje Danmark håber, at det sociale frikort bliver en succes, og at det kan være med til at skabe dels en lidt bedre økonomi for socialt udsatte, dels nogen andre møder mellem socialt udsatte og andre. Møder der måske kan være med til at skabe en anden forståelse for de udfordringer, som vi generelt har med udsathed i Danmark.