Finansloven 2020 prioriterer velfærd

Sent den 2. december indgik regeringen en aftale med sine støttepartier om finansloven 2020. Det er en spændende aftale, der på en række punkter forholder sig aktivt til nogle af de udfordringer, der findes på velfærdsområdet.

En styrket psykiatri
Der afsættes 600 mio. årligt til en styrkelse af psykiatrien. Det handler bl.a. om etableringen af sengepladser og yderligere kapacitet. Dertil lægges der op til indgåelse af en 10-års plan for udviklingen af psykiatrien, en plan der bl.a. skal have fokus på sammenhængen i psykiatrien.

Minimumsnomeringer i daginstitutioner
Aftaleparterne lægger op til at der afsættes 500 millioner i 2020 stigende til 1,6 milliard i 2025 med henblik på at sikre, at der i vuggestuer er 1 voksen per 3. barn og i børnehaver er 1 voksen per 6. barn. I tillæg til dette gennemføres også en økonomisk styrkelse af pædagoguddannelsen. Selveje Danmark ser frem til dialogen om den nærmere udmøntning af minimumsnomeringen, herunder hvordan det sikres, at nomeringen tillige styrkes i de ikke-offentlige dagtilbud.

Omsorg i ældreplejen
Der afsættes 125 millioner årligt til en styrkelse af ældreplejen. Midlerne skal primært gå til forsøg, der skal sikre udviklingen af nye veje til bedre omsorg og nærvær. Selveje Danmark vil naturligvis søge indflydelse på, hvordan midlerne anvendes således, at også de idéer og tanker der findes i selvejende organisationer, vil blive inddraget.

Evaluering af handicapområdet
Regeringen ønsker at styrke retssikkerheden på handicapområdet, hvilket vil ske gennem en evaluering af området. Interessant i den forbindelse er at evalueringen tillige vil skulle se på den ”mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og amter”.

Styrket ambulant voldsrådgivning
Regeringen ønsker at støtte den ambulante rådgivning i Danner, Mødrehjælpen og Dialog mod vold, lige som der afsættes 55 millioner til yderligere kapacitet i krisecentre for kvinder.

Styrket efterværn for tidligere anbragte 
Der afsættes 25 millioner der kan søges af en række forskellige tilbud, med henblik på at skabe en bedre overgang fra børneliv til voksenliv.

Satspuljen
I perioden 2020 til 2023 afsættes yderligere 25 millioner årligt, til støtte af tidligere satspuljeprojekter. Midlerne skal ses som en yderligere styrkelse af den reserve, der er afsat efter satspuljens nedlukning.

Forhøjelse af afgifter på væddemål og onlinekasino
Et af de områder gennem hvilke regeringen vil sikre finansiering af finansloven, vil være en forhøjelse af afgifterne på væddemål og spil. Et initiativ, der tillige skal ses som et forebyggende tiltag mod ludomani.

Læs hele aftalen - klik her