Finanslov og lovkatalog rummer både surt og sødt

Regeringen har nu fremlagt sit forslag til finanslov for 2020 samt det lovkatalog, der skal udmøntes det kommende år. De indeholder både gode nyheder, udfordringer og mangler.

Ny lov vil give mulighed for at ændre vedtægter
På den positive side kan fremhæves social- og indenrigsministerens forslag om at ændre lov om socialtilsyn. En ændring, der har til formål at gøre det lettere for selvejende tilbud omfattet af socialtilsynet at ændre vedtægter. Forslaget kan blive en redning for de mange socialpædagogiske tilbud, der lider under at have f.eks. meget gamle og utidssvarende formålsbestemmelser. Ligesom det forhåbentlig også kan skabe tryghed omkring den fremtidige etablering af selvejende tilbud i fondsregi.

Tidsler i forslag om misbrugsbehandling og sagsbehandling 
Social- og Indenrigsministeriet lægger yderligere bl.a. op til genfremsættelser af tidligere lovforslag om reglerne for misbrugsbehandling samt justeringer af kravene til sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. Begge dele indeholder fornuftige elementer, men vil samtidig skulle følges tæt, så retssikkerheden for de berørte ikke reduceres under dække af effektiviseringer af den kommunale sagsbehandling.

Ændring af lov om aktiv socialpolitik
Tilsvarende finder man i lovkataloget under Beskæftigelsesministeriet tillige et oplæg til en ændring af lov om aktiv socialpolitik, som vil indebære en implementering af elementer af forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark”. Et forståelsespapir udarbejdet af den nuværende regering og dets støttepartier i juni 2019.

Positivt forslag om årlig redegørelse på ældreområdet
Som noget nyt lægges der i Sundheds- og Ældreministeriet op til en årlig redegørelse på ældreområdet. En sådan redegørelse vil Selveje Danmark naturligvis bakke op om, med skal den for alvor have effekt, vil det være nødvendigt, at der i ministeriet afsættes de nødvendige ressourcer til at sikre kvaliteten i redegørelsens analyser.

Oplæg til velfærdslov
I lovkataloget lægges der i regi af Finansministeriet tillige op til en ”velfærdslov”. Loven vil have til formål at sikre, at økonomien følger i takt med, at der bliver flere børn og ældre.

Det der ikke er med
Der er naturligvis i såvel finansloven som lovkataloget en lang række elementer, der savnes. Det handler bl.a. om en markant styrkelse af psykiatrien, om en tilpasning af lov om daginstitutioner, der vil kunne rede de selvejende fritidshjem og klubber og et tydeligt oplæg til en fundamental styrkelse af retssikkerheden for alle de mennesker, der har behov for hjælp i regi af serviceloven.

Sidst men ikke mindst savner vi fortsat en klar og tydelig model for, hvordan regeringen vil sikre økonomien for de mange organisationer, der er akut ramt af den politiske beslutning om satspuljens ophør.

Læs regeringens finanslov forslag - klik her

Læs regeringens lovkatalog - klik her