Få hjælp til at udvikle de socialpsykiatriske tilbud

Et stigende antal borgere med psykiske vanskeligheder udfordrer socialpsykiatrien.
Derfor vil Socialstyrelsen nu tilbyde et forløb med fokus på en udgående indsatsteam, der tilbyder rådgivning og udvikling i tæt samarbejde med det enkelte tilbud.

Et stigende pres på socialpsykiatrien
Ifølge en undersøgelse udarbejdet af KL er antallet af borgere, der modtager hjælp i socialpsykiatrien, steget med 17 procent fra 2014 til 2017. Det skyldes blandt andet udviklingen i behandlingspsykiatrien, hvor der er sket en omlægning til mere ambulant behandling i lokalpsykiatrien. Dertil er der sket en generel stigning i antallet af borgere med psykiske vanskeligheder.
Socialstyrelsens håb er, at flere med den rette støtte, hvor borgerens eget perspektiv og tro, håb og drømme er det naturlige udgangspunkt, får mulighed for at få det bedre eller komme sig helt.

Recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser
Socialstyrelsens fokus i initiativet er det, der beskrives som det personlige recovery-begreb (indefra-perspektivet). Fokus er dermed på, hvordan socialpsykiatrien kan understøtte, at borgeren selv definerer og forfølger sin forståelse af et meningsfuldt liv - i modsætning til udefra-perspektivet, hvor det er de professionelle, der vurderer borgerens recovery. Disse inde- og udefra-perspektiver står dog ikke i modsætning til hinanden, men supplerer hinanden.

Læs mere om recovery og rehabilitering – klik her

Seks temaer for Socialstyrelsens forløb
Forløbene vil tage udgangspunkt i den enkelte ansøgers udfordringer, og omhandler et eller flere af følgende temaer:

  • Strategisk ledelse og organisation
  • Koordineret og sammenhængende indsats
  • Trivsel og selvstændighed
  • Sundhed og medicin
  • Civilsamfund og social inklusion
  • Uddannelse og beskæftigelse

For nærmere information om understøttende indsatser og metoder – klik her

Praktiske oplysninger
Indsatsforløbene er målrettet ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud. Det er gratis at deltage, og forventes at vare fra 4 til 12 måneder.
Bemærk i den forbindelse, at ansøgningsfristen for at blive en del af forløbene er den 8. november kl. 12.

For vejledning til ansøgningen – klik her

For ansøgningsskema – klik her

Læs mere om Socialstyrelsens indsatsteam – klik her