Den Sociale Investeringsfond er en realitet

Den 6. december vedtog Folketinget at etablere Den Sociale Investeringsfond. Fonden har som formål at skabe et statsligt organ, der kan investere i indsatser på velfærdsområdet.
 
To overordnede formål
I loven beskrives fondens formål helt overordnet med følgende to punkter;
1) udbrede indsatser på de større velfærdsområder, der skaber bedre resultater og samtidig mindsker de offentlige udgifter, og
 
2) udvikle og modne nye indsatser på de større velfærdsområder, der kan danne grundlag for nye offentlige og private investeringer.
 
Som udgangspunktet ligger fonden under Finansministeriet, og der er i loven givet en bemyndigelse på 50 millioner kr. Et beløb der skal være med til at igangsætte fondens virke. Det er på sigt hensigten, at private investorer skal kunne investere i virksomme indsatser gennem fonden og høste en del af den samfundsmæssige gevinst, der som følge af indsatserne opnås.
 
Selveje Danmark er overordnet positiv men har flere spørgsmål
Selveje Danmark har i sin tilgang til lovforslaget været positiv, da fondes etablering giver en mulighed for, at der samlet set skabes økonomiske rammer til løsning af velfærdsudfordringer, der rækker udover den økonomi, der aktuelt er til rådighed. Sker det, vil det kunne bidrage til et generelt løft af den offentlige velfærd.
 
Der knytter sig imidlertid fortsat en række uafklarede spørgsmål til fonden. Spørgsmål som hvordan fonden vil løfte sin opgave, hvordan man faktisk udpeger de indsatser, der virker, og hvordan man opgør gevinsten.
Hvorvidt fonden samlet set lykkes med at skaffe flere midler til velfærdsopgaver afhænger af, at kommunerne ikke gennemfører en tilsvarende reduktion af sine indsatser.
 
Da der således fortsat er en række uafklarede forhold vil Selveje Danmark fortsat følge området nært.