Økonomiaftale med regionerne løfter sundhedsvæsenet men svarer ikke på psykiatriens udfordringer

Den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og regionerne giver et løft til det samlede sundhedsvæsen på 1,5 milliarder kroner og rummer flere positive elementer. Aftalen giver dog ikke svar på, hvordan den pressede psykiatri skal finansieres. Til gengæld oplyser aftalen om, at der er opnået enighed om behovet for en ny placering af ansvaret for mennesker med både psykiske lidelser og misbrug.

Ny 10-års plan for psykiatrien uden konkret finansiering
Det fremgår af økonomiaftalen, at regeringen vil igangsætte et arbejde med henblik på at udarbejde en 10-års plan for psykiatrien. Planen skal bl.a. indeholde initiativer målrettet forebyggelse af psykisk sygdom, bedre sammenhæng i behandlingsforløb, nedbringelse af ventetider og forøget kapacitet i psykiatrien.

10-års planen vil indeholde forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden, og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom. Det er hensigten at planen skal indeholde initiativer målrettet forebyggelse af psykisk sygdom, bedre sammenhæng i behandlingsforløb, en udvidelse af psykologordningen samt forføget kapacitet.

Aftalen bemærker, at regionerne allerede nu arbejder i forlængelse af en styringsgennemgang og kapacitetsanalyse af udgående og understøttende funktioner i psykiatrien fra 2018 på en bedre koordinering mellem psykiatriske hospitaler og primærsektoren. Regeringen og regionerne er enige om, at styrke og fremrykke koordinering med primærsektoren med henblik på at sikre bedre forløb om udskrivningen.

Økonomiaftalen siger dog ikke noget om den konkrete finansiering af de initiativer, der naturligt måtte springe af en ny 10-års plan for psykiatrien.

Ændring i ansvarsfordeling for borgere med psykisk sygdom og misbrug 
I følge aftalen er der enighed om behovet for at ændre den nuværende ansvarsfordeling mellem regioner og kommuner for behandlingen af mennesker med både psykisk sygdom og misbrug. Hensigten er at sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats. En ændret ansvarsfordeling skal ses i sammenhæng med udviklingen af det øvrige psykiatriske område og vil være en af de øverste prioriteter i det videre arbejde. Regeringen pålægges som et led i udarbejdelsen af en 10-årsplan for psykiatrien at undersøge modeller for en ændret ansvarfordeling.

Særlige pladser i psykiatrien fastholdes
Trods heftig kritik fastholder økonomiaftalen videreførelsen af de 150 særlige pladser i psykiatrien. Pladserne er målrettet en særligt udsat gruppe af borgere med svære psykiske lidelser og særlige sociale problemer, og som vurderes til at være eller i risiko for at blive til fare for andre. Der er medio 2019 etableret 135 pladser, og så sent som i foråret var der behov for at revidere visitationskriterierne for at få et tilstrækkeligt stort antal borgere visiteret til pladserne.

Regeringen og Danske Regioner konstaterer, at udnyttelsesgraden for pladserne er stigende efter lovændringen i foråret, der justerede visitationskriterierne. Aftaleparterne mener, at udnyttelsesgraden fortsat er for lav. Der er i forlængelse heraf enighed om, at de særlige pladser og integrationen med den øvrige psykiatri og socialpsykiatri tages op i den kommende 10-års plan for psykiatrien.

Forhandlinger om en ny sundhedsaftale
Regeringen har tilkendegivet, at den vil invitere Folketingets partier til forhandlinger om en sundhedsaftale. Rammen for et udspil er en videreførelse af et decentralt sundhedsvæsen, hvor regionernes driftsansvar videreføres, og regionerne har indflydelse og afgørende medbestemmelse på sundhedsområdet. Udviklingen skal ske i samarbejde med almen praksis og kommunerne.

Det er samtidig vigtigt for regeringen, at kvaliteten og synlighed om resultater i de opgaver, der løses uden for sygehusene, øges, så flere opgaver kan udføres i eller tæt på borgerens eget hjem.
Det er et fælles mål, at der sker en større aflastning af sygehusene for at sikre, at der også i fremtiden vil være kapacitet på sygehusene til at håndtere et stigende behandlingsbehov.

Oprettelse af pulje til deponeringsfritagelse
For at at fremme offentligt-privat samarbejde har regeringen og regionerne indgået aftale om at etablere en pulje til deponeringsfritagelse på 400 mio. kr. i 2020. Puljen kan søges om dispensation for deponeringsforpligtigelsen i henhold til lånebekendtgørelsen. Deponeringsfritagelse kan være relevant for selvejende organisationer i forbindelse med opførsel eller udvidelse af bygning, såfremt den selvejende organisation indgår i tæt samarbejde med en region fx i form af en driftsoverenskomst.

For at læse Aftalen om regionernes økonomi for 2020 - klik her.