11 nye forslag skal styrke behandlingen af stofmisbrug

Det er regeringens ambition, at behandlingen af personer med stofmisbrug skal begynde hurtigst muligt for de mennesker, der har bedt det offentlige om hjælp til at komme ud af et misbrug. Regeringen har derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Socialministeriet og Justitsministeriet, der har undersøgt mulighederne for at forkorte behandlingsgarantien for person med stofmisbrug.

Overraskende konklusion
Undersøgelsen konkluderer, at der ikke er behov for at forkorte den nuværende behandlingsgaranti på 14 dage, da der er andre væsentlige barrierer for en hurtig og effektiv behandling, så som f.eks. en manglende ensartet kommunal visitation. Konklusionen overrasker Selveje Danmark, da undersøgelsen viser, at der sker en overskridelse af behandlingsgarantien i ca. 14 procent af behandlingsforløbene, svarende til ca. 950 forløb.

Overskridelserne af behandlingsgarantien efter serviceloven og sundhedsloven dækker over stor kommunal variation, og overskridelserne kan skyldes både forhold hos kommune eller tilbud og forhold hos borgeren. Blandt de 14 pct. af behandlingsforløbene, hvor behandlingsgarantien i 2016 blev overskredet, skyldes overskridelserne i 45 pct. af tilfældene forhold hos borgeren, mens de i 39 pct. skyldes forhold hos myndighed eller tilbud. 15 pct. skyldes andre forhold.

11 forslag til styrkelse af stofmisbrugsbehandlingen
Undersøgelsen har 11 konkrete forslag til, hvordan behandlingen på stofmisbrugsområdet kan styrkes. Det drejer sig om:

Styrkelse af behandlingsgarantien
1. Sikring af straksbehandling af akutte abstinenser
2. Styrket og ensartet kommunal praksis for visitation til stofmisbrugsbehandling

Løft af behandlingskvaliteten
3. Udbredelse af de Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling
4. Etablering af et nationalt kompetencecenter for lægelig stofmisbrugsbehandling
5. Sikring af faglige kompetencer hos det sundhedsfaglige personale
6. Styrket information om frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling
7. Muligheder for øget brug af tele- og internetbaseret behandling
8. Bedre kvalitet i og brug af data for stofmisbrug
9. Praksisundersøgelse af kommunernes visitation til og indhold i stofmisbrugsbehandling

Udbredelse af virksom skadesreduktion
10. Udlevering af modgift til alle i kommunal behandling for heroinmisbrug
11. Udvikling af best practice for kommunal udlevering af sterilt injektionsudstyr

Interessenter efterspørger styrket information om frit valg
Som led i undersøgelsen er der indhentet input fra forskellige interessenter, herunder også brugerorganisationer som Brugerforeningen og Brugernes Akademi. Interessenterne peger på, at der findes nogle barrierer for borgeres brug af frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling. En af dem er borgernes manglende kendskab til retten til frit valg.

Generelt er det efter brugerrepræsentanternes opfattelse et problem, at kommunerne og de kommunale behandlingssteder ofte ikke informerer brugerne om retten til frit valg, hvilket i visse tilfælde kan skyldes personalets manglende kendskab denne rettighed. Dette vil evt. kunne afhjælpes med informationsmateriale målrettet det relevante personale.

Undersøgelsen foreslår på den baggrund, at Børne- og Socialministeriet samt Sundheds- og Ældreministeriet nærmere undersøger mulighederne for at styrke information om frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling, i blandt andet retningslinjerne for den sociale og lægelige stofmisbrugsbehandling og i vejledningen om behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde.

Behandlingsgaranti skal være den samme på social- som sundhedsområdet
Interessenterne påpeger i undersøgelsen vigtigheden af, at behandlingsgarantien er den samme, uanset om der er tale om behandling efter servicelovens § 101 eller sundhedslovens § 142. I den sammenhæng bør man således se på social stofmisbrugsbehandling og lægelig stofmisbrugsbehandling (substitutionsbehandling) under ét, og hvis behandlingsgarantien ændres, bør ændringen gælde begge behandlingsformer. Interessenterne peger desuden på et behov for en ensretning og sammentænkning af det sundhedsfaglige og socialfaglige område.

Forskellig visitationspraksis i kommunerne og færre døgnbehandlinger
Undersøgelsen viser også, at kommunerne har forskellige praksis for visitation til behandling, ligesom indholdet i behandlingen kan variere på tværs af kommunerne. Dertil kommer en udvikling over en årrække i form af en faldende visitation til døgnbehandling. Der er i regi af Ankestyrelsen iværksat en undersøgelse, som mere tilbundsgående skal afdække kommunernes praksis i forhold til både visitation til og indhold i den sociale stofmisbrugsbehandling. Undersøgelsen skal være udarbejdet i efteråret 2018.

For at læse den tværministerielle undersøgelse - klik her.

For at læse Sundheds- og Ældreministeriets nyhed om de 11 nye forslag til at styrke stofmisbrugsbehandlingen - klik her.