Én plan for en sammenhængende indsats med borgeren - Midtvejsevaluering af et frikommuneforsøg

Den 29. august udkom VIVEs midtvejsevaluering af frikommuneforsøget En plan, der arbejder med en helhedsorienteret plan for borgere med komplekse udfordringer.

Borgere med komplekse eller sammensatte behov har ofte et kompliceret samarbejde med kommunen, hvor de bliver mødt af særskilte handleplaner, hvilket kan føre til en uhensigtsmæssig og forvirrende indsats.
I frikommuneforsøget En plan har ni kommuner eksperimenteret med en mere tværgående måde at organisere sig på, til fordel for en mere sammenhængende indsats med borgerne. Indsatsen gennemføres ud fra kommunernes status som frikommuner, da kommunerne derigennem bliver fritaget fra sektorlovgivningens bestemmelser, om at udarbejde særskilte handleplaner for hvert område som borgeren er en del af.

Frikommuneforsøget bygger på fire kernelementer, som tager udgangspunkt i den enkeltes drømme og ressourcer:

  • Borgeren har én plan.
  • Borgeren har færre indgange til forvaltningen.
  • Der arbejdes med progressionsmålinger.
  • Mål og opgaveløsning integreres på tværs af kommunens fagområder med sigte på kontinuitet og sammenhæng.

Midtvejsevalueringen viser at alle parter har oplevet en højere grad af sammenhæng i forløbet. De mest positive borgere, medarbejdere og ledere er dem som har deltaget i en kreativ funderet indsats, hvor borgerinddragelsen har været i højsædet. Derudover viser resultaterne, at der er blevet skabt en mere tværgående koordination, hvor særligt jobcentret har spillet en central rolle.

Selvom 80% af lederne og medarbejderne har haft oplevelsen af at borgerne har haft en samlet plan, har forsøget med Én plan også budt på en række udfordringer. Det har eksempelvis ikke været entydigt positivt at udarbejde én plan for en hel familie, da de forskellige familiemedlemmer kan have brug for forskellige indsatser. Dertil har det også været svært at angive de samlede planer i de forskellige fagsystemer, da kommunernes it-platforme ikke understøtter princippet om at have én plan.

Ved at etablere færre indgange til forvaltningen for borgeren, er koordinationsarbejdet blevet mindsket og sammenhængen styrket, da borgeren kan tage direkte kontakt til sin støttekontaktperson, fremfor at skulle genfortælle sin historie af flere omgange. Resultaterne viser også at borgerne i langt højere grad oplever et øget ejerskab til indsatsen, en øget motivation og et forbedret samarbejde. Borgerne kommer dog ikke altid tættere på arbejdsmarkedet under forløbet, på trods af en forbedret indsigt i borgernes situation.

Slutteligt viser det sig, at progressionsmålinger er det sværeste kernelement at få implementeret, da denne form for dialogværktøj opleves som vanskelige, og har haft en række tekniske vanskeligheder ved implementeringen.

Samlet set kan forsøget inspirere andre kommuner, der vil arbejde mere tværgående og helhedsorienteret. Der bør dog, ifølge VIVE, tages højde for at omstillingen af en organisation vil kræve en mere fleksibel, inddragende og tværgående tilgang til arbejdet med borgerne.

Læs hele rapporten her