Ny rapport peger på uklarhed i reglerne for magtanvendelse

En tværministeriel arbejdsgruppe har gennemført et serviceeftersyn af reglerne om magtanvendelse i serviceloven på voksenområdet. Kort før påske barslede arbejdsgruppen med otte anbefalinger, som nu skal behandles politisk. Sammenfattende lægger anbefalingerne vægt på, at der er behov for at få “præciseret de eksisterende regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.” Selveje Danmark kan se flere positive elementer i anbefalingerne i forhold til at få præciseret reglerne om magtanvendelse men er blandt andet bekymret over kommunernes potentielt øgede mulighed for at flytte borgerne uden samtykke og uden Statsforvaltningens afgørelse. De politiske forhandlinger forventes påbegyndt snarest.

Arbejdsgruppens sammensætning og anbefalinger
Arbejdet med serviceeftersynet har været forankret i Børne- og Socialministeriet, der er ansvarligt ministerium for magtanvendelsesreglerne i serviceloven. Den nedsatte arbejdsgruppe har bestået  af repræsentanter fra Børne- og Socialministeriet (formand), Sundheds- og Ældreministeriet, Ankestyrelsen og Socialstyrelsen/VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation). Finansministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har også deltaget i arbejdet. Som et led i vidensindsamlingen har arbejdsgruppen indhentet relevant viden fra forskere, interesseorganisationer og praktikere på området.

Anbefalingerne bygger på den viden, der er indsamlet i arbejdsgruppen og via inddragelse af praktikere og interesseorganisationer i referencegruppen, samt Ankestyrelsens praksistjek.
Der lægges op til følgende overordnede anbefalinger:

– Tydeliggørelse af omsorgspligten
– Tydeliggørelse af formålet med magtanvendelsesreglerne
– Tryghedsskabende velfærdsteknologi som en del af omsorgen
– Hensynet til fællesskabet skal tydeligere frem
– Mere fleksible flytteregler
– Forenkling af reglerne for revurdering, registreringer og indberetninger af magtanvendelse
– Behov for uddannelse og kompetenceudvikling

Mere fleksible flytteregler bekymrer
Arbejdsgruppen anbefaler, at der gives hjemmel til, at kommunen kan træffe afgørelse om flytning uden samtykke for alle borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, hvor værgen eller fremtidsfuldmægtigen er enige i flytningen. Kommunerne skal således ikke indstille til Statsforvaltningen om at træffe en afgørelse i disse sager men kan træffe afgørelsen selv.

Selveje Danmark er bekymret for, hvad de mere fleksible flytteregler kan betyde for borgernes retssikkerhed. I flere tilfælde er der tale om statsudpegede værger med op til 250 borgere eller  ældre pårørende (typisk forældre), og som måske lettere vil kunne overbevises om, at en flytning er til borgerens fordel.

Arbejdsgruppen anbefaler også, at kommunerne får hjemmel til at kunne indskrive en klausul i borgernes lejekontrakt/boligdokument om, at borgeren kan revisiteres til en ny bolig, hvis borgerens plejebehov betydeligt forværres eller forbedres. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at de nuværende regler for midlertidige botilbud præciseres, så det bliver tydeligt, hvornår kommunerne kan opsige eller revisitere borgere, der bor i midlertidige botilbud, og kommunerne nemmere kan anvende tilbuddene til afklaringsforløb for borgere, der senere skal visiteres til et længerevarende tilbud.

Baggrund for serviceeftersynet
Serviceeftersynet af reglerne om magtanvendelse over for voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne er et led i regeringens nationale demenshandlingsplan 2025. I serviceeftersynet er der taget udgangspunkt i alle reglerne om anvendelse af magt, samtidig med at der er lagt et særligt fokus på behovet for tilpasning af reglerne bl.a. i forhold til den løbende udvikling i tryghedsskabende velfærdsteknologi og på at tilpasse reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke (flytning uden samtykke), så reglerne imødekommer behovet i praksis.
Serviceeftersynet er også et led i opfølgningen på Ankestyrelsens undersøgelse af ”Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne for borgere med demens” fra 2015.

For at læse arbejdsgruppens anbefalinger og afrapportering af serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne – klik her.

Der er lukket for kommentarer.