Gode takter i første del af regeringens sammenhængsreform

Regeringen præsenterede i går det første af i alt seks reformspor i sammenhængsreformen. Reformsporet har fået titlen: Færre regler og mindre bureaukrati og indeholder flere gode takter for det offentlige såvel som de selvejende organisationer.

130 konkrete initiativer skal afbureaukratisere velfærden
Med reformudspillet Færre regler og mindre bureaukrati lancerer regeringen 130 initiativer, der skal bidrage til målsætningen om at afbureaukratisere leveringen af velfærdsydelser. Omend de selvejende organisationer ikke er direkte målgruppe for reformudspillet, vurderer Selveje Danmark, at initiativerne på flere punkter kan komme de selvejende organisationer til gavn.

Fire overordnede temaer
Regeringens initiativer falder inden for fire overordnede temaer.

Mere tillid og større frihed i opgaveløsningen
Regeringen vil i den forbindelse blandt andet igangsætte forsøg med friinstitutioner inden for social-, daginstitutions, og plejeområdet, så medarbejderne fritages fra statslige og kommunale regler og kan arbejde inden for friere rammer.

Selveje Danmark hilser forslaget velkomment, og ser det som en mulighed for at offentlige institutioner kan få større frihed til at udvikle velfærden.

Opgør med puljetyranniet
Regeringen foreslår en række initiativer, der skal reducere antallet af puljer, så færre midler bliver ædt op af administration frem for at blive brugt på velfærd. Regeringen vil i den forbindelse sikre en mere enkel støttestruktur på det frivillige sociale område, så det bliver lettere for frivillige foreninger og organisationer at navigere i tilskudsadministrationen.

Udlugning i eksisterende regler og registreringskrav
Regeringen foreslår opfølgning på de kulegravninger af regler og registreringskrav, som regeringen har gennemført på ældreområdet og dagtilbudsområdet. Kulegravningen har vist, at medarbejdere på ældreområdet i gennemsnit bruger 50 pct. af deres arbejdstid sammen med de ældre, mens personalet i dagtilbud i gennemsnit bruger 65 pct. af deres tid sammen med børnene og derudover 7 pct. af deres tid på forældresamarbejde.

Regeringen har som ambition at luge ud i de unødvendige regler og registreringskrav samt at igangsætte yderligere kulegravninger på nye velfærdsområder, herunder området for udsatte børn og unge.

Det vurderes i kulegravningen af ældreområdet, at der kan frigøres ressourcer svarende til ca. 2.000 årsværk fra bureaukrati og administration mv. til pleje og omsorg af ældre borgere. I kulegravningen af dagtilbudsområdet estimeres det på den baggrund, at der kan flyttes ca. 1.000 årsværk til opgaver tættere på børnene.

Opgør med målmylderet i den offentlige sektor
Regeringen foreslår derfor en reduktion i antallet af mål i den offentlige sektor.

Læs regeringens reformudspil Færre regler og mindre bureaukrati – klik her.

Læs regeringens udspil til en sammenhængsreform Mere frihed, tillid og tryghed – klik her.

Der er lukket for kommentarer.