Åben invitation til informationsmøde om senest nyt på velfærdsområdet

Åben invitation til informationsmøde om senest nyt på velfærdsområdet
Selveje Danmark og Dansk Erhverv afholder hvert halve år informationsmøder, hvor vi sætter fokus på seneste nyt inden for velfærdsområdet. Målet er, at du som deltager, går fra mødet med et godt overblik over det aktuelle situation og den politiske dagsorden. Se nedenstående for emner på informationsmøderne. Foreløbige emner på informationsmøderne – Nye ferieregler, – ...

Har du husket at registrere organisationens reelle ejere?

Kravet om registrering af reelle ejere omfatter også selvejende organisationer, der er undtaget lov om erhvervsdrivende fonde. Fristen var den 1. december – men det kan nås endnu! Reglerne om registrering af reelle ejere eller andre personer med en bestemmende indflydelse over et selskab eller en organisation udspringer af at politisk ønske om at skabe ...

Selveje Danmark byder velkommen til Daginstitutionernes Lands-Organisation

Det er med stor fornøjelse, at vi kan byde velkommen til Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) i Selveje Danmark. DLO er interesseorganisation for bestyrelser og forældrebestyrelser i ca. 800 institutioner, primært selvejende. DLO arbejder for at styrke de selvejende institutioners position hos forældre og politikere. Derudover yder DLO konsulenthjælp og rådgivning til bestyrelser, forældrebestyrelser og ledelser. I ...

To nye redskaber skal udvikle den lovende praksis i sociale tilbud

I 2016 lancerede Socialstyrelsen en beskrivelse af 11 fællestræk, der kendetegner lovende praksis på det specialiserede socialområde. Nu lancerer styrelsen to nye redskaber, som skal gøre det nemmere for sociale tilbud at arbejde konkret med typologien og dermed videreudvikle deres indsats. De nye redskaber består af et e-læringsmodul og et elektronisk måleredskab. E-læringsmodul for lovende praksis E-læringsmodulet ...

Nyt inspirationskatalog fremmer vidensbaseret praksis

Nyt inspirationskatalog fremmer vidensbaseret praksis
Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Kommunernes Landsforening (KL) har i fællesskab taget initiativ til at udarbejde et fint inspirationskatalog, der skal fremme vidensbaseret praksis i botilbud. Kataloget indeholder også eksempler på, hvordan forskellige botilbud konkret har grebet arbejdet an på. Der er i den forbindelse udarbejdet et par små film fra hvordan to bosteder arbejder med at ...

Kom til stor selvejekonference på Børsen

Kom til stor selvejekonference på Børsen
Værdibårne selvejende organisationer har gennem årtier bidraget til at skabe og fastholde en nordisk velfærdsmodel, som vi alle kan være stolte af. En velfærdsmodel hvor den enkelte borgers mulighed for indflydelse på eget liv har fået større og større betydning, men det er også en model, der fortsat kræver udvikling for at kunne matche fremtidens vilkår ...

Satspulje åbner for de ikke-offentlige velfærdsaktører

Satspulje åbner for de ikke-offentlige velfærdsaktører
I forrige uge indgik Folketingets partier minus Enhedslisten en satspuljeaftale på børne- og socialområdet for 2018-2021. Et gennemgående tema i satspuljen er inddragelse af civilsamfundet og private i løsning af velfærdsopgaver og -udviklingen. Konkret afsættes der midler bl.a. til: Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. Satspuljen afsætter 10,0 mio. kr. i 2018 til en udviklingspulje, der ...

Forslag om friere lejeregler for friplejeboliger

Regeringen ønsker at øge aftalefriheden i lejeforholdet mellem ejendommens ejer og en friplejeboligleverandør og dermed lette adgangen til at etablere friplejeboliger i lejede lokaler. Det sker gennem et lovforslag om ændrede lejeregler. Med den seneste større ændring af lov om friplejeboliger, blev det muligt at drive friplejeboliger i lejede bygninger. Indtil da var kravet, at ...

Regeringen og partierne bag satspuljen har også fokus på socialøkonomi

I satspuljen lægges der op til, at socialøkonomiske virksomheder gives en rolle i forhold til beskæftigelsen af udsatte. Samtidig er der fokus på veteraner som udsatte unge i uddannelsessystemet. Netop i disse dage arbejder en gruppe under Erhvervsministeriet på, hvordan man kan løse de udfordringer, mange socialøkonomiske virksomheder har i forhold til rimelighedskravet. Det er ...

Nyt tilsyn på ældreområdet og etablering af en plejehjemsportal

I forbindelse med satspuljeforhandlingerne er Regeringen og forligspartierne blevet enige om at styrke det frie valg på ældreområdet samt det faglige tilsyn. På ældreområdet er der for perioden 2018 til 2021 blevet afsat ca. kr. 326 millioner til en række initiativer, som på forskellig vis skal styrke ældreplejen. En central del af forliget er beslutningen ...