Aftale om regionernes økonomi giver mindre løft til psykiatrien

Regeringen har indgået en økonomiaftale med Danske Regioner, der giver 200 millioner kroner til psykiatriområdet. Midlerne skal bruges til at styrke børn, unge og voksenpsykiatrien.

Mere ligestilling mellem psykiatri og somatik
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at psykiatrien i de kommende år skal løftes med fokus på fortsat ligestilling mellem psykiatri og somatik, øget sammenhæng i
indsatserne, højere kvalitet, mindre tvang og tidligere og bedre indsatser for børn og unge.

Fokus på sammenhængende indsats
Parterne er enige om,  at der etableres ensartede, nationale opgørelser af sengepladser, udgifter og personale i psykiatrien med henblik på at styrke datagrundlaget og øge sammenlignelighed og gennemsigtighed i sektoren. Der er bl.a. enighed om at implementere en indikator for udviklingen af færdigbehandlingsdage i psykiatrien for at sætte fokus på den sammenhængende og koordinerende indsats mellem regioner og kommuner.

For at understøtte, at mennesker med psykiske lidelser oplever en sammenhængende indsats og færrest mulige indgange til systemet, er der enighed om at udbrede integrerede samarbejdsmodeller og fælles tilbud på psykiatriområdet. Endelig er der enighed om, at psykiatrien synliggøres mere i de nationale mål, og at der udvikles nye indikatorer, der er målrettet sammenhæng.

Modeller for misbrugsbehandling til drøftelse
Med udspillet “Sundhed, hvor du er” har regeringen tilkendegivet et ønske om at ændre den gældende ansvarsfordeling for misbrugsbehandlingen af mennesker med psykiske lidelser, så denne samles hos regionerne. I øjeblikket afdækkes modeller, der kan tage højde for de overgangsproblemer, der er på området. Snittet i den konkrete ansvarsfordeling vil indgå i regeringens Sundhedsreform. Selveje Danmark er i dialog med Sundhedsministeriet og ordførerne for at gøre opmærksom på de mange selvejende behandlingstilbud på misbrugsområdet.

Drøftelse af visitationskriteri for de 150 særlige pladser 
Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2017-2020 blev der afsat midler til etablering og drift af 150 nye særlige pladser i psykiatrien. Pladserne henvender sig til borgere, som har svære psykiske lidelser, særlige sociale problemstillinger, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb – ofte i kombination med misbrug og/eller dom til behandling.

Loven vedrørende de særlige pladser trådte i kraft den 1. januar 2018, og regionerne er nu i gang med at etablere de særlige pladser. Kun få borgere er dog på nuværende tidspunkt visiteret til de særlige pladser i psykiatrien, og da der ikke kan anvendes tvang for at indskrive borgeren, giver de tomme pladser regioner og kommuner økonomisk hovedpine.

Regeringen og Danske Regioner mener derfor, at det er behov for et målrettet arbejde i kommunerne for at udbrede kendskabet til de særlige pladser. Begge parter ønsker at øge antallet af borgere i den relevante målgruppe, der indstilles til visitation, og vil se på visitationskriterierne for henvisning til pladserne, da parterne oplever visitationskriterierne som begrænsende i forhold til at kunne visitere alle relevante borgere til pladserne. Det er aftalt, at regeringen på den baggrund skal drøfte behovet for justeringer af visitationskriterier med satspuljepartierne med henblik på at søge Folketingets opbakning til evt. at foretage justeringer, således at visitationen til de særlige pladser ikke begrænses unødigt.

Selveje Danmark er bekymret for, hvad regeringens og Danske Regioners initiativ vil betyde i forhold borgernes retssikkerhed og advarer mod at give kommuner og regioner hjemmel til at anvende tvang i forhold til målgruppen.

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at alle 150 pladser etableres hurtigst muligt og tages i brug til gavn for både gruppen af særligt udsatte patienter og medarbejdere på landets kommunale botilbud. Ligeledes er parterne enige om at området fortsat følges tæt. Blandt andet foretages en løbende monitorering af antal oprettede pladser, antal henviste patienter, varighed af indlæggelse og personalesammensætning. Der foretages en evaluering 3 år efter pladsernes oprettelse.

Bedre styring i psykiatrien
Regeringen, Danske Regioner og KL har i fællesskab gennemført et arbejde med henblik på at komme med anbefalinger til en bedre styring af psykiatrien. Arbejdet indgår i regeringens udspil til sammenhængsreformen. Der er i foråret 2018 offentliggjort den første af to delrapporter med en række forslag til udviklingen af den faglige og organisatoriske styring i psykiatrien samt data. Forslagene understøtter bl.a. et øget fokus på ressourceanvendelse, bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer samt øget kvalitet i indsatsen i socialpsykiatrien og den regionale psykiatri. Anbefalingerne forventes at indgå i den kommende psykiatriplan 2.

Psykiatriplan 2 kommer til efteråret
Som opfølgning på bl.a. styringsgennemgangen vil regeringen i efteråret 2018 lancere en samlet plan for psykiatrien, som skal understøtte en langsigtet udvikling af psykiatrien med øget sammenhæng i behandlingsforløb og højere kvalitet.

I den kommende psykiatriplan vil der være fokus på en fortsat kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet, der bl.a. skal føre til nedbringelse af genindlæggelser og opbygning af kapacitet i psykiatrien og specialiseret tværsektoriel behandling af børn og unge.

Læs økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner – klik her.

Der er lukket for kommentarer.